TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za září 2013

Praha, 10. října 2013 – Přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací přináší dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva za září 2013. Zmiňuje průběh aukce kmitočtů, do které se přihlásilo 5 zájemců: Revolution Mobile a.s., TASCIANE, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Telefónica Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., a všichni splnili požadavky podle kapitoly 6.7 Vyhlášení výběrového řízení.

ČTÚ nyní posuzuje splnění všech stanovených podmínek účasti ve výběrovém řízení. O výsledku bude žadatele informovat do 14. října 2013.

V rámci notifikace analýzy relevantního trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (ART 3) vyslovila Evropská komise vážné pochybnosti o slučitelnosti navržených regulačních opatření s právem EU. EK se domnívá, že by vytvořila překážku pro jednotný trh, a to kvůli neuložení povinnosti přístupu ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům všem podnikům se samostatnou významnou tržní silou. ČTÚ rozhodl dne 2. října o stažení notifikace ART 3 a připravuje upravenou verzi návrhu analýzy.

Jako téma měsíce září ČTÚ v monitorovací zprávě rozpracoval problematiku přenositelnosti telefonních čísel v podmínkách podle nového opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, které nabylo účinnosti dne 1. září 2013.

Z pohledu účastníka je zásadní změnou podstatné zkrácení a sjednocení lhůty na přenesení, které nově činí 4 pracovní dny ode dne následujícího po podání žádosti o přenesení čísla ze strany účastníka. V této souvislosti je však nutné upozornit, že opatření řeší pouze vlastní proces přenesení, nikoli smluvní vztahy mezi účastníkem a poskytovatelem služby a jejich vypořádávání. Tyto však mají podstatný vliv na okamžik, kdy může být celý proces přenesení zahájen.

Další novinkou z pohledu účastníka je skutečnost, že může přenést číslo po celou dobu trvání smluvního vztahu, tedy např. i v době běhu výpovědní lhůty, když se dodatečně rozhodne pro přenesení čísla.

Opatření stanovilo maximální dobu šesti hodin, během které může dojít k přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací v den přenesení telefonního čísla, a to bez ohledu na typ sítě. Do doby přerušení poskytování veřejně dostupné telefonní služby je z hlediska opatření započítáváno přerušení hlasové služby.

ČTÚ monitoroval v měsíci září 2013 aplikaci nového opatření. Z hlediska podaných stížností a dotazů zaznamenal celkem 12 podaných stížností, což je počet, který odpovídá průměrnému počtu stížností i v předcházejících měsících. Dále ČTÚ vyřídil 62 dotazů na problematiku přenositelnosti čísla.

Nejvíce stížností a dotazů se týkalo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), a to především z důvodu stanovení termínu přenesení čísla až na dobu po uplynutí výpovědní doby. Zástupcům společnosti Vodafone ČTÚ při jednání sdělil, že respektuje uvedenou smluvní úpravu společnosti Vodafone, která není v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích ani s novým opatřením, nicméně zástupcům společnosti Vodafone doporučil zvážit, do jaké míry je tato úprava spotřebitelsky vstřícná. Společnost Vodafone ještě v průběhu měsíce září od uplatňování výpovědní lhůty při požadavku spotřebitele na přenesení čísla ustoupila.

Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 10. října 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

? ČTÚ X/2013

Soubory ke stažení
tz7310102013.pdf(145.54 KB)
Top