TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 9. října 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2008. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Ve dnech 25. a 26. září 2008 uspořádal Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) v Top hotelu Praha workshop s mezinárodní účastí, zaměřený na problematiku procesu přechodu na digitální vysílání a digitální dividendy. U příležitosti této akce ČTÚ rovněž zveřejnil první zprávu o průběhu přechodu na digitální vysílání zpracovanou v souladu s § 10 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu.

Tématem měsíce zářijové měsíční monitorovací zprávy je Digitální dividenda

ČTÚ uveřejnil dne 8. srpna 2008 úvodní diskusní materiál k problematice digitální dividendy, kterým se obrátil na všechny současné i budoucí uživatele rádiového spektra. Cílem tohoto materiálu bylo zahájit co nejširší veřejnou diskusi a umožnit tak všem uživatelům spolurozhodovat o budoucím způsobu využívání rádiového spektra. ČTÚ tím vytvořil pro uživatele první příležitost spolurozhodovat o tom jak získat z využívání rádiového spektra větší přínos pro další rozvoj celé společnosti.

Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace

V průběhu září ČTÚ zahájil 6 375 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Bylo vydáno 7 493 rozhodnutí ve věci, z toho 7 462 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Evropská unie

Dne 2. září 2008 projednávali poslanci Evropského parlamentu zprávy týkající se revize regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. Evropský parlament hlasoval o „telekomunikačním balíčku“ v prvním čtení dne 24. září 2008. Evropský parlament tyto dokumenty s pozměňovacími návrhy v prvním čtení přijal. Schválené pozměňovací návrhy se v řadě témat (zřízení evropského regulátora,digitální dividenda, rozšířené právo veta) podstatně odchylují od původního návrhu Komise. Následovat bude projednávání návrhu v Radě ministrů telekomunikací. Pro přijetí „balíčku“ je třeba souhlasné stanovisko Evropského parlamentu a Rady ministrů.

Dne 23. září 2008 zveřejnila Evropská komise návrh snížit od 1. července 2009 ceny roamingových textových zpráv o 60 %. Komise chce rovněž zlepšit transparentnost používání internetu a stahování dat z mobilního telefonu při pobytu v zahraničí. Návrhy nyní předloží Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě ke schválení, aby mohly být uzákoněny.

Digitalizace RTV

V souvislosti s nezbytnými technickými úpravami pro přípravu vysílacích anténních systémů na digitální vysílání dle nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu (dále jen „TPP“) přistoupila společnost České Radiokomunikace k dočasným změnám na vysílači Praha – město. Dne 11. září 2008 došlo k přepojení analogového vysílání do provizorního anténního systému a 13. září 2008 došlo k přemístění vysílání DVB-T na 25. kanále (Mux A) na vysílač Praha – Strahov. Vzhledem k tomu, že při nízké hodnotě maximálního vyzářeného výkonu (ERP max. 5 kW) a současné změně polarizace vysílacích antén z polarizace horizontální na vertikální došlo v některých částech Prahy k degradaci stávajícího příjmu digitálního vysílání, byl dne 16. září 2008 instalován na vysílač Praha – město pro digitální vysílání dodatečný anténní systém s horizontální polarizací. Na tomto místě je třeba upozornit, že nový anténní systém pro DVB-T vysílání ze stanoviště Praha – město bude využívat výhradně vertikální polarizaci. Vysílač Praha na stanovišti Cukrák bude realizován s polarizací horizontální. Stejná kombinace bude následně využita i v Brně, kde anténní systémy na stanovišti Brno – Hády budou v polarizaci horizontální a na stanovišti Brno – město (Barvičova) budou s polarizací vertikální. Toto uspořádání by mělo v hustě obydlené městské zástavbě pokryté signálem z vysílače umístěného uvnitř této zástavby zlepšit možnosti příjmu na vertikální pokojové prutové antény v režimu „indoor portable“.

Nadále bude zachován provoz DVB-T vysílačů Ústí nad Labem 58, Brno – město 40, Brno – Hády 40 a Ostrava – Slezská Ostrava 39 v rámci vysílací sítě 2. V této síti dojde dne 31. října 2008 ke změně programové náplně (přesun programů České televize do vysílací sítě 1). Programová nabídka v jednotlivých vysílacích sítích 2 až 4 bude řešena v návaznosti na uzavřené smluvní vztahy mezi operátory vysílacích sítí a provozovateli televizního vysílání (poskytovateli programů).

Správa rádiového spektra

Dne 30. září 2008 Rada ČTÚ projednala a schválila vydání aktualizace opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/09.2008-10 pro kmitočtové pásmo 1700 – 1900 MHz. Důvodem aktualizace byla zejména potřeba implementace Rozhodnutí Evropské komise č. 2008/294/ES, o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství. Opatření nabývá účinnosti dnem 3. října 2008.

Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz

Ing. Dana Makrlíková v. r.    
tisková mluvčí             
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 9. října 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2008

Soubory ke stažení
Top