TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 11. listopadu 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc říjen 2008. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Tématem říjnové monitorovací zprávy je projekt Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 a výsledky celostátních šetření

Tento projekt byl zahájen v lednu 2008 byl zahájen. Jedná se o první ucelený průzkum orientovaný na spotřebitelskou veřejnost z pohledu potřeb regulátora, v němž jsou kombinovány různé nástroje zjišťování informací a jehož realizace je rozdělena na tři části (okruhy informací). Zaměřují se na komplexní sledování spokojenosti občanů a firem se službami elektronických komunikací, na získání názorů vybrané věkové skupiny mládeže na služby elektronických komunikací a jejich další vývoj a jejich konfrontaci s názory expertů a v rámci diskusí s odbornou veřejností. Projekt má být dokončen a vyhodnocen do konce roku 2008. Poslední výstupy z jednotlivých částí, které realizují vybrané firmy, budou ČTÚ předány do konce listopadu 2008. V průběhu prosince budou všechny výsledky zpracovány projektovým týmem na ČTÚ a následně publikovány.

Univerzální služba

V říjnu bylo zahájeno správní řízení se společností Telefónica O2 ve věci změny podmínek stanovených rozhodnutím čj. 466/2006-610/II, kterým byla účastníku řízení uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu veřejných telefonních automatů. V rámci správního řízení by mělo změnou podmínek předmětného rozhodnutí dojít k postupnému snižování počtu veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby.

ČTÚ zveřejnil dne 14. října 2008 k veřejné konzultaci Oznámení o záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům. Důvodem k neuložení dílčí služby vydávat jednotný telefonní seznam je skutečnost, že existuje alternativa k tištěné verzi jednotného telefonního seznamu vydávaného v režimu univerzální služby, a také bude nadále k dispozici pro uživatele elektronická verze jednotného telefonního seznamu.

Účastnické spory

V průběhu měsíce října ČTÚ zahájil 3 191 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Bylo vydáno 5 035 rozhodnutí ve věci, z toho 4 998 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Správa radiového spektra

Dne 16. října 2008 byla zveřejněna Výzva k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/XX.2008-Y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov. Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je potřeba umožnit příjem rozhlasu a komunikaci pomocí sítí pozemní pohyblivé služby v železničních a silničních tunelech a uvnitř budov. Tento požadavek vychází z právních předpisů upravujících požadavky na stavbu a zařízení tunelů a z podnětů Hasičského záchranného sboru, provozovatelů tunelů a výrobců/dovozců zařízení. Dokrytí digitálním signálem v budovách může potom například nahrazovat dosavadní společné televizní antény a po zavedení mobilních multimediálních aplikací (např. systému DVB-H) se předpokládá další potřeba tohoto dokrytí.

Poštovní služby

V průběhu října 2008 nabylo právní moci 19 rozhodnutí o pokutách v celkové výši 481 000,- Kč; Česká pošta proti nim nepodala rozklad.

Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz

Ing. Dana Makrlíková v. r.     
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. listopadu 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2008

Soubory ke stažení
tz3511112008.pdf(38.83 KB)
Top