TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 12. března 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc únor. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Během února se setkala Rada ČTÚ v čele s jejím předsedou, Pavlem Dvořákem, se zástupci představenstva Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí. Smyslem setkání bylo zhodnotit společnou spolupráci v roce 2007 a vytyčit hlavní úkoly a aktuální témata pro rok 2008 v oblasti podpory a ochrany otevřeného trhu elektronických komunikací.

ČTÚ na přelomu února a března uspořádal workshop k analýze trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Workshopu se zúčastnili zástupci podnikatelů, asociací a Ministerstva obchodu a průmyslu. Analýza bude dopracována s ohledem na výsledky diskuse.

ČTÚ zveřejnil v částce 4/2008 Telekomunikačního věstníku opatření obecné povahy OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Tématem měsíce je analýza relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. ČTÚ v září minulého roku zahájil analýzu tohoto trhu a následně připravil návrh analýzy pro workshop se zástupci podnikatelů a asociací. ČTÚ se v rámci zkoumání velkoobchodního trhu zabýval vývojem počtu xDSL přístupů a shledal, že společnost Telefónica O2 v roce 2007 nadále posilovala svoji pozici nejvýznamnějšího poskytovatele xDSL přístupů. V ČR byl přitom zaznamenán opačný trend vývoje podílu incumbenta oproti státům Evropské unie, jelikož průměrný podíl incumbentů ve státech EU klesá.

I přesto, že technologie xDSL je nejrozšířenějším způsobem širokopásmového přístupu v ČR, její podíl na maloobchodním trhu je ze všech zemí v rámci Evropské unie nejnižší, což je dáno specifickou situací v ČR, kde si významný podíl udržují poskytovatelé služeb přístupu ve volných pásmech. Tato skutečnost byla způsobena především pozdním rozšířením služeb xDSL, nedostatečným pokrytím, relativně vysokými cenami těchto služeb pro koncové uživatele v letech 2004 až 2005. Dalším z důvodů může být i fakt, že je zejména u společnosti Telefónica O2 nutné současně platit za přístup k veřejně dostupné telefonní službě (tzv. měsíční paušál). Významný podíl tak na maloobchodním trhu získali jak poskytovatelé služeb širokopásmového přístupu prostřednictvím CATV, tak prostřednictvím WiFi ve volných pásmech. Tito poskytovatelé si nadále na trhu udržují svůj podíl, zejména díky nižším cenám a zvyšující se kvalitě svých služeb.

Nejvýznamnějším poskytovatelem na maloobchodním trhu je společnost Telefónica O2. Významný podíl získala společnost UPC Česká republika, a to především díky fúzi se společností Karneval Media. V roce 2007 již nedocházelo k tak výraznému růstu počtu účastníků služeb širokopásmového přístupu a nadále lze předpokládat, že růst poptávky již nebude tak velký jako v minulosti. Penetrace služeb širokopásmového přístupu (počet přístupů na 100 obyvatel) byla odhadována ke konci roku na cca. 17 %. V porovnání s ostatními zeměmi EU se tak Česká republika přibližuje průměru EU a převyšuje penetraci v zemích EU-10.

PhDr. Petra Zindulková v. r.        
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu    

Praha 12. března 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2008

Soubory ke stažení
Top