TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2007

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 11. září 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc srpen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

V měsíci srpnu došlo k významné události v procesu přechodu na digitální vysílání. Dne 31. srpna bylo ukončeno vysílání analogového signálu z televizního vysílače Vraní vrch. Oblast v okolí Domažlic v dosahu tohoto vysílače se tak stala prvním územím v České republice, kde došlo, s výjimkou vysílání TV Prima, k záměně analogového vysílání za digitální.

Dne 2. srpna 2007 zveřejnila Evropská komise na internetu údaje, které ilustrují, jak mobilní operátoři ve všech 27 členských státech uplatňují nová pravidla, jimiž se snižují poplatky za roaming. Komise zjistila, že operátoři požadavky nařízení převážně plní, a v mnoha případech byl tzv. eurotarif nabízen již v předstihu před datem požadovaným Komisí.

ČTÚ vydal dne 29. srpna 2007 rozhodnutí o ověření prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za tu část roku 2006, po kterou společnost Telefónica O2 poskytovala tuto službu podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. Ztráta byla ověřena ve výši 279 459 304,- Kč.

V průběhu měsíce srpna ČTÚ zahájil 5 013 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích.

Tématem měsíce v srpnové monitorovací zprávě je dohled na plnění povinností držitele poštovní licence tedy České pošty. Výsledky dohledu pak ČTÚ jednou ročně zveřejní v souhrnné zprávě podle § 37 odst. 3 písm. b) zákona o poštovních službách. V roce 2006 bylo provedeno 21 kontrolních akcí, při všech byly zjištěny nedostatky. Vedle toho Český telekomunikační úřad vyřizoval 183 podnětů nespokojených zákazníků, kteří se setkali s nějakou závadou (jednorázově či opakovaně) v činnosti České pošty.

Asociace provozovatelů mobilních sítí, Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a Česká asociace kompetitivních komunikací vydaly společné stanovisko k návrhu "Memoranda o porozumění k projektu Bezdrátová Praha". Asociace s politováním konstatují, že návrh "Memoranda", který zástupci Magistrátu hlavního města Prahy předložili na společné schůzce dne 12. července 2007 obsahuje nepřijatelné formulace, a proto jej nemohou přijmout. Asociace i nadále pokládají tento projekt za zbytečné plýtvání veřejnými prostředky na budování přístupu k internetu, který je na území Prahy dostatečný, a který již nabízejí provozovatelé pevných a mobilních sítí a kabelových systémů.

V srpnu provedl ČTÚ podrobnou kontrolu přepravních dob v regionu Jižní Morava; podnět k ní zavdaly protesty zákazníků včetně kritiky v médiích. Kontrolou bylo zjištěno, že k velmi rozsáhlým nedostatkům skutečně došlo.

Další informace jsou dostupné v aktuální měsíční monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.      
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. září 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2007

Soubory ke stažení
Top