TISKOVÁ ZPRÁVA </br>Měsíční monitorovací zpráva za měsíc duben 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 7. května 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben.

V rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové představil ČTÚ své aktuální projekty, zejména Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra a pracovní priority (digitalizace televizního vysílání). Předseda Rady ČTÚ vystoupil s přednáškou na téma aktuální verze Technického plánu přechodu v bloku Digitální televizní vysílání. U příležitosti konference byla vydána brožura „Nejčastější dotazy k digitálnímu vysílání“ (elektronická verze je dostupná z webových stránek ČTÚ).

Technický plán přechodu, sestavený ČTÚ schválila 28. dubna 2008 vláda. Zemské analogové televizní vysílání podle tohoto nařízení skončí dnem 11. listopadu 2011, s výjimkou dvou oblastí, ve kterých jsou dominantními vysílače Jeseník — Praděd a Zlín — Tlustá hora.

Rada ČTÚ schválila Vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání. Účelem vyhlášky je právní zakotvení způsobu stanovení území pokrytého signálem zemského televizního vysílání, metody stanovení intenzity elektromagnetického pole a způsobu z toho odvozeného pokrytí obyvatel signálem televizního vysílání.

ČTÚ zveřejnil tři výzvy k předložení nabídek na realizaci celostátních šetření, organizaci panelu expertů a provozování panelu mladých. Podklady získané z realizace zakázek budou zpracovány a využity ČTÚ pro projekt „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008“, jehož cílem je získat komplexní informace o vývoji poptávky, zkušenostech a názorech koncových uživatelů služeb elektronických komunikací. Výběrová řízení pro celostátní šetření a panel expertů byla uzavřena výběrem nejvhodnější nabídky, pro panel mladých nebyla žádná z nabídek vyhodnocena jako nejvhodnější. ČTÚ zveřejnil novou výzvu k předložení nabídky pro panel mladých.

Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, nabylo účinnosti 1. května 2008. V souvislosti s vydáním tohoto nařízení proběhlo předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu se zákonem o elektronických komunikacích výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek. Ve stanoveném termínu předložily svoje přihlášky do výběrového řízení společnosti Telefónica O2 a Vodafone. V návaznosti na doporučení výběrové komise rozhodla Rada ČTÚ o zahájení správního řízení o uložení povinnosti poskytovat uvedenou dílčí univerzální službu s oběma společnostmi.

Evropská komise publikovala 13. implementační zprávu o implementaci regulačního rámce hodnotící vývoj na trhu elektronických komunikací, regulaci a její dopady na trh za rok 2007 (k tématu vydáme zvláštní TZ).

ČTÚ zveřejnil Zprávu o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2007. V průběhu dubna byly dokončeny další kontroly v jejichž rámci byly zjištěny některé nedostatky, např. u vrácených dodejek a neúměrně dlouhých čekacích dob.

PhDr. Petra Zindulková v.r.   
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Český telekomunikační úřad     

Praha 7. května 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2008

Soubory ke stažení
Top