TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 9. dubna 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc březen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

ČTÚ zveřejnil ke konzultaci analýzu trhu veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby. V souladu s výsledkem analýzy ztrácí společnost Telefónica O2 postavení podniku s významnou tržní silou a ČTÚ navrhuje zrušit povinnosti uložené společnosti Telefónica O2 na základě předchozí analýzy tohoto relevantního trhu.

Na základě březnové veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o ceně ve věci změny povinnosti související s regulací cen, uložené společnosti Telefónica O2 na trhu „Velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací“ dochází k změnám výše maximálních cen za služby zpřístupnění a kolokací. U většiny cen se jedná o jejich snížení. Nejvýznamnější změna je navrhovaná u měsíčních cen zpřístupnění, u kterých dochází k poklesu u plného přístupu až o 27 % (pokles ceny z 360,- Kč na 262,- Kč) a u sdíleného přístupu o cca 42 % (z 92,- Kč na 53,- Kč).

ČTÚ vyhodnotil přezkum důvodů pro uložení povinností poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu veřejných telefonních automatů. Celkově dochází ke zřetelnému poklesu zájmu o využívání těchto automatů. Důvodem je zejména neustálé rozšiřování územního pokrytí signálem jednotlivých operátorů mobilních veřejných telefonních sítí, čímž se obecně zlepšuje možnost přístupu k veřejně dostupné telefonní službě. ČTÚ tedy zahájí příslušné kroky k omezení rozsahu dané povinnosti.

Změnou zákona o elektronických komunikací se od 1. ledna 2008 nově za zdravotně postiženou osobu považuje i osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-Ii o nezletilou osobu, účastník, který o ni osobně pečuje a kategorie osob uznaných lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení za bezmocné byla zrušena. Doklady, kterými se budou tyto závislé osoby prokazovat poskytovateli univerzální služby stanoví nařízení vlády. Vzhledem k výše uvedenému správní orgán specifikoval typy speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, která mají být od právní moci této změny poskytována shora uvedeným osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. ČTÚ tedy tímto rozhodnutím upravil toliko podmínky pro plnění povinnosti uložené rozhodnutím. Rozhodnutí bylo doručeno dne 20. března 2008 společnosti Telefónica O2.

Evropská komise vydala 13. implementační zprávu – zprávu o pokroku jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2007. Podrobnější rozbor zprávy bude obsažen v monitorovací zprávě za duben.

Tématem měsíce března je vývoj cen nejdůležitějších služeb elektronických komunikací (univerzální služba, maloobchodní ceny, velkoobchodní služby v letech 2005 – 2006). Úplná zpráva vč. grafů a tabulek bude rovněž zveřejněna na www.ctu.cz.

PhDr. Petra Zindulková v. r.        
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu    

Praha 10. dubna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2008

Soubory ke stažení
Top