TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2010

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 8. prosince Měsíční monitorovací zprávu za měsíc listopad 2010.

Téma měsíce je věnováno Vývoji maloobchodních cen za mobilní služby. ČTÚ se zaměřil na hodnocení dvou vybraných oblastí – maloobchodní srovnání cen za služby poskytované prostřednictvím mobilních sítí a na ceny za mezinárodní SMS.

Monitorovací zpráva dále přináší pravidelnou zprávu o stížnostech účastníků a uživatelů služeb elektronických komunikací za III. čtvrtletí 2010. ČTÚ informuje, že nejvíce stížností bylo směrováno na vyúčtování ceny za služby, které jsou rozhodovány ve správním řízení podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Na druhé straně ČTÚ ve sledovaném období neevidoval žádnou stížnost na služby poskytované v rámci univerzální služby.

Evropská komise notifikovala v listopadu analýzu relevantního trhu č. 6 – Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity.

ČTÚ informuje, že v listopadu byla v částce 117 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání ČTÚ. Předmětnou právní úpravou přitom nedochází k rozšiřování údajů, které mají být v rámci dané evidence předávány, nad současný stav. Dále ČTÚ informuje o novém vydání části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/11.2010-15 pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz. Důvodem aktualizace této části plánu je zejména úprava podmínek využívání pásma 2500–2690 MHz směřující k naplnění zájmu ČTÚ udělit v tomto pásmu příděly rádiových kmitočtů.

ČTÚ rovněž upozorňuje, že dne 9. listopadu byly na stránkách Evropské komise zveřejněny výsledky veřejné konzultace o otevřeném internetu a neutralitě sítí, kterou Evropská komise zahájila v červnu letošního roku.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. prosince 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2010

Soubory ke stažení
Top