TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 11. prosince Měsíční monitorovací zprávu za měsíc listopad 2008. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Tématem listopadové monitorovací zprávy je Mezinárodní srovnání cenových tarifů pro "zdravotně postižené"

Od druhého pololetí 2008 došlo v ČR v souladu s Nařízením vlády č. 109/2008 Sb. ke změně v podmínkách „zvláštních cen“ poskytovaných v rámci univerzální služby. Do konce prvního pololetí 2008 byl státní příspěvek ve výši 200,- Kč poskytován osobám se zdravotním postižením a osobám sociálně slabým. Od 1. července 2008 je tento příspěvek poskytován pouze osobám se zdravotním postižením II., III. a IV. stupně. I přesto však operátoři ponechali ve své nabídce služeb slevy pro ty zdravotně postižené, kteří nemají nárok čerpat státní příspěvek a pro sociálně slabé.

Ze zjištěných informací je zřejmé, že ve většině členských zemí EU jsou výhody zdravotně postiženým poskytovány ve formě speciálních služeb a přístrojů a nepodléhají jednotné evropské regulaci. Pouze v 11 případech se jednalo o srovnatelné výhody ve formě slev na měsíční paušální cenu standardního tarifu nebo dodatečných volných minut. ČR je jednou z mála zemí, kde je základní měsíční paušál v důsledku poskytované slevy roven nule.

Univerzální služba

ČTÚ zveřejnil Sdělení o neuložení nové povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:

  1. pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích,
  2. informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích.

Důvodem pro neuložení uvedených dílčích služeb jako povinnost univerzální služby je zjištění ČTÚ, že existují jejich komerční alternativy.

Kontrolní činnost

Český telekomunikační úřad provedl v měsíci listopadu řadu kontrolních akcí a to:

Kontrolu využívání radiových kmitočtů bez oprávnění, kontrolu rušní základnových stanic CDMA společnosti MobilKom, a.s., kontrolu kmitočtových pásem využívaných bezšňůrovými telefonními přístroji, které nejsou určeny k provozování v České republice a další.

Dále ČTÚ provedl v měsíci listopadu měření pokrytí signálem DVB-T v územích oblastech Plzeň a Ústí nad Labem.

ČTÚ v průběhu listopadu ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí (ČOI) provedl kontroly u prodejců telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci kontrolní činnosti byl zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut a motocyklů pracujících v pásmech 31 MHz, 35 MHz a 49 MHz, které mohou způsobovat rušení televizního příjmu v I. TV pásmu.

Účastnické spory

V průběhu listopadu ČTÚ zahájil 6 479 nových správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Bylo vydáno 7 881 rozhodnutí ve věci, z toho 7 852 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 11. prosince 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2008

Soubory ke stažení
tz3911122008.pdf(39.52 KB)
Top