TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 10. února Měsíční monitorovací zprávu za měsíc leden 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce – Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

ČTÚ vydal 16. října předchozího kalendářního roku opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/10.2008-13 – „Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací". Následně stanovil společnost Telefónica O2 podnikem s významnou tržní silou.

Ačkoli je relevantní trh č. 5 trhem velkoobchodním, věnoval se ČTÚ v rámci analýzy také hodnocení situace na trhu maloobchodním, neboť podmínky na tomto maloobchodním trhu významně ovlivňují analyzovaný velkoobchodní trh. Společnost Telefónica O2 v roce 2008 nadále posilovala svoji pozici nejvýznamnějšího poskytovatele xDSL přístupů.

V lednu 2009 ČTÚ vydal rozhodnutí č. REM/5/01.2009-4, kterým uložil společnosti Telefónica O2 konkrétní povinnosti na tomto trhu. Rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 29. ledna 2009, jsou společnosti Telefónica O2 uloženy povinnosti umožnit přístup, průhlednosti, nediskriminace a vedení oddělené evidence nákladů a výnosů. Uložené povinnosti mají směřují k k nápravě zjištěných nedostatků soutěže na tomto trhu.

Rozhodnutí stanovuje mimo jiné také povinnost umožnit velkoobchodně širokopásmový přístup bez nutnosti přístupu k veřejné telefonní síti za účelem odebírání veřejně dostupné služby (tzv. naked DSL).

ČTÚ nepředpokládá, že by zavedení nové povinnosti tzv. naked DSL vedlo k výraznějšímu nárůstu počtu přístupů na maloobchodním trhu, ale od zavedení této povinnosti si slibuje především úsporu pro ty uživatele, kteří nehodlají využívat služby přístupu k veřejné telefonní síti a také k posílení konkurenčního prostředí na velkoobchodním trhu, neboť povinnost naked DSL bude znamenat také to, že alternativní poskytovatel může uzavřít s uživatelem pouze jeden smluvní vztah (bez nutnosti uzavírat smlouvu se společností Telefónica O2), a dále umožní významněji konkurovat např. ostatním mobilním operátorům v nabídce přístupu prostřednictvím xDSL se svými vlastními službami.

Regulační opatření

Dne 7. ledna 2009 vydal ČTÚ rozhodnutí o ceně za terminaci volání v mobilních sítích pro mobilní operátory T-Mobile – CEN/16/1.2009-1, Telefónica O2 – CEN/16/1.2009-2 a Vodafone – CEN/16/1.2009-3. Na základě pravidelného ověřování nákladů vynakládaných operátory na regulované služby snížil ČTÚ ceny za terminaci postupně ve třech krocích až o 35 %. Cena za terminaci 2,99 Kč/min, platná do konce ledna 2009, se tak snižuje v prvním kroku na 2,65 Kč/min od 1. února 2009. Od 1. července 2009 se cena sníží na 2,31 Kč/min a v posledním kroku od 1. ledna 2010 se cena sníží na 1,96 Kč/min. Uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 8. ledna 2009. Operátoři poskytující svým zákazníkům telefonní službu mohou toto snížení cen za terminaci promítnout do svých maloobchodních cen volání do mobilních sítí.

Rada  ČTÚ  rozhodla dne  7. ledna 2009  o přijetí opatření obecné povahy č. OOP/10/01.2009-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování mezi podnikateli. Hlavní změna se týkala umožnění přenositelnosti přístupových kódů k neveřejným sítím 9500 až 9599, číselné rozsahy 9890 až 9899 byly stanoveny za nepřenositelné, také došlo k urychlení některých procesů při přenášení čísel mezi mobilními operátory a byl vymezen rozhodný okamžik pro úhradu ceny za přenesení mobilního čísla.

V průběhu ledna 2009 ČTÚ dokončil analýzu bývalých relevantních trhů č. 4 – „Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby" a č. 5 – „Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby" v souladu s termíny navrženými v prvním kole analýz uvedených relevantních trhů. S ohledem na závěry analýzy, podle kterých nejsou tyto trhy nadále způsobilé k ex-ante regulaci, zahájil ČTÚ v lednu správní řízení ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou a správní řízení o zrušení povinností uložených na výše uvedených relevantních trzích.

Kontrolní činnost

V rámci činnosti ČTÚ v oblasti přezkoumávání rozhodnutí vydaných v I. stupni správního řízení je výsledkem jednoho z provedených rozkladových řízení pravomocné rozhodnutí, kterým Úřad uložil pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za správní delikt podle § 118 odst. 8 písm. g) zákona o elektronických komunikacích, kterého se dopustila právnická osoba (obchodní společnost) tím, že nevyřídila reklamaci účastníka veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podanou podle § 64 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích ve lhůtě podle § 64 odst. 10 téhož zákona.

Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 11. února 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2009

Soubory ke stažení
tz0711022009.pdf(44.56 KB)
Top