TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za květen 2013

Praha, 17. června 2013. Český telekomunikační úřad dnes vydává Měsíční monitorovací zprávu za květen 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí.

Ing. Mgr. Jaromír Novák se dne 16. května 2013 ujal funkce předsedy Rady ČTÚ. Do této pozice ho jmenovala vláda České republiky na svém zasedání 15. května 2013. Funkční období předsedy Rady ČTÚ trvá tři roky.

ČTÚ v květnu zveřejnil výzvu na uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. 3 −; ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. V průběhu měsíce dále uspořádal dvě pracovní jednání. První jednání proběhlo k návrhu analýzy relevantního trhu č. 6 −; velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity. Druhé jednání se týkalo návrhu analýzy trhu č. 7 −; ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. K návrhu této analýzy ČTÚ vydal výzvu na uplatnění připomínek v rámci veřejné konzultace. ČTÚ dále ukončil veřejné konzultace k návrhu analýzy trhu č. 4 −; velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a k návrhu analýzy trhu č. 5 −; velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

ČTÚ v tomto měsíci rovněž zveřejnil Souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště s. p. za rok 2012. Ve zprávě uvádí konkrétní poznatky o zajištění základních poštovních služeb v minulém roce i závěry činnosti. V částce 6/2013 Telekomunikačního věstníku pak zveřejnil opatření obecné povahy č. OOP/5/05.2013-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby.

ČTÚ v květnu obdržel připomínky od 16 subjektů k návrhu podmínek nově připravovaného výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Během května ČTÚ zahájil 8 089 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi účastníkem a osobou vykonávající komunikační činnost. V tomto měsíci ČTÚ také vydal 3 034 rozhodnutí, z toho 2 988 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

V průběhu měsíce května ČTÚ prováděl kontrolní akce zejména v následujících oblastech: výkon komunikační činnosti bez osvědčení (pět kontrol), využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění (dvacet kontrol), dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (sto čtyřicet kontrol), dodržování podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a provozování přístrojů pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz (dvacet šest kontrol), zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb (devadesát pět místních šetření). Dále průběžně pokračoval v ověřování dostupnosti signálu GSM v obcích do 4 999 obyvatel. V květnu ČTÚ rovněž zahájil prověrku dostupnosti 642 poboček České pošty ve vybraných oblastech. Prověrka bude trvat do 30. června 2013.

V souvislosti s aktuální nabídkou mobilních operátorů tzv. „neomezených“ tarifů obvykle spojenou s přijetím závazku na 24 měsíců, pokládá ČTÚ za nezbytné připomenout a zdůraznit některá obecně platná doporučení, jimiž by se spotřebitelé při uzavírání smlouvy na dobu určitou měli řídit. Upozorňuje, že uzavření smlouvy na dobu určitou má nejen výhody, ale i omezení, jichž by si měl být spotřebitel už před uzavřením smlouvy vědom. Musí počítat především s tím, že předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou je zpravidla spojeno s povinností k úhradě částky odpovídající součtu měsíčních plateb zbývajících do konce závazku, a to i v případě, že vypovídá smlouvu z důvodu přenesení čísla. Dalším podstatným bodem je otázka automatického prodloužení smlouvy, tzv. „autoprolongace“, kdy smlouva může být po uplynutí závazku prodloužena o další období. Bližší informace k této problematice ČTÚ zveřejnil zde.

Měsíční monitorovací zpráva je k dispozici zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. června 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2013

Soubory ke stažení
tz4517062013.pdf(111.97 KB)
Top