TISKOVÁ ZPRÁVA</br> Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2013

Praha, 14. srpna 2013. Český telekomunikační úřad dnes vydává Měsíční monitorovací zprávu za červenec 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí, včetně informací o aktuálním stavu na telekomunikačním trhu.

V tématu měsíce ČTÚ podává informaci o vyhodnocení účastnických stížností za období 2. čtvrtletí roku 2013.

Vláda České republiky jmenovala Mgr. Ondřeje Filipa, MBA členem Rady ČTÚ s účinností od 15. července 2013. Funkční období člena Rady ČTÚ trvá pět let.

Vláda České republiky na svém zasedání dne 3. července 2013 projednala materiál předložený ČTÚ s informací o kritickém stavu problematiky rozhodování účastnických sporů. Svým usnesením č. 528 vláda schválila soubor opatření, který umožní ČTÚ personálně posílit pracoviště vyřizující uvedenou agendu. Současně vláda souhlasila s návrhem přípravy zákonné úpravy vybraných opatření upravujících procesní průběh předmětných řízení.

Dne 10. července 2013 zaslal ČTÚ Evropské komisi k notifikaci návrh analýzy relevantního trhu č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

V červenci rovněž vypořádal připomínky došlé v rámci veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2013-YY, trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě, zveřejnil Tabulku vypořádání připomínek a zaslal návrh k vyjádření ÚOHS. Dne 1. července 2013 pak skončila veřejná konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. ČTÚ zveřejnil Tabulku vypořádání připomínek a návrh analýzy rovněž zaslal k vyjádření ÚOHS.

ČTÚ zahájil dne 24. července 2013 mapování infrastruktury pro poskytování vysokorychlostního přístupu k internetu v České republice. Výsledky mapování budou sloužit jako podklad pro přípravu programu podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace, který ČTÚ realizuje společně Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády č. 370 ze dne 23. května 2012.

ČTÚ zveřejnil dne 31. července 2013 výzvu k uplatnění připomínek k návrhu Obecných pravidel a doporučení pro využívání řízení datového provozu. Při tvorbě návrhu obecných pravidel kladl ČTÚ především důraz na zajištění dostatečné transparentnosti vůči koncovým uživatelům služeb.

ČTÚ v červenci komplexně vyhodnotil účastnické stížnosti za II. čtvrtletí 2013. Zpráva přináší jejich rozbor včetně grafů a upozorňuje na trendy, které lze v této oblasti očekávat.

 Ve vztahu k poštovním službám ČTÚ ve sledovaném období zaznamenal celkem 18 stížností na základní poštovní služby dle ust. § 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, což oproti I. čtvrtletí 2013 představuje nárůst o 33,3 %. Z celkového počtu stížností na základní poštovní služby bylo sedm vyřízeno ve prospěch spotřebitele, u 11 nedošlo k porušení tohoto zákona. Z pohledu jednotlivých základních služeb si spotřebitelé nejčastěji stěžovali na službu dodání poštovních zásilek, a to v sedmi případech. Ve všech případech se jednalo o stížnosti na služby České pošty, s. p. ČTÚ dále přijal 35 stížností na poštovní služby vztahujících k základním parametrům poskytování poštovních služeb, jako je např. dlouhá čekací doba, otevírací doba pošt, dodání poštovních zásilek, vyřizování reklamací, apod., což oproti předchozímu představuje nárůst o 169 %.

V průběhu měsíce července ČTÚ prováděl kontrolní akce zejména v následujících oblastech: výkon komunikační činnosti bez osvědčení (pět kontrol), využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění (22 kontrol), dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (56 kontrol), dodržování podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a provozování přístrojů pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz 35 kontrol), zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb (58 místních šetření). Monitorovací zpráva v příslušné kapitole informuje o jejich výsledcích.

ČTÚ ve zprávě rovněž upozorňuje, že 8. srpna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích. Na jejím základě dochází k několika zásadním změnám, jež by měly přispět ke zvýšení ochrany práv spotřebitelů. Podnikatelé poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti jsou pak povinni uzavírat nové smlouvy podle novely a od šesti měsíců uvést do souladu s ní i smlouvy. Bližší informace o změnách opět obsahuje Monitorovací zpráva.

Měsíční monitorovací zpráva je k dispozici zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. srpna 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2013

Soubory ke stažení
tz6114082013.pdf(141.67 KB)
Top