TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 10. srpna Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červenec 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno vyhodnocení stížností účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací, a podnětům týkajících se poštovních služeb za II. čtvrtletí 2011. ČTÚ informuje, že nejvíce stížností bylo v uvedeném období opět zaznamenáno na vyúčtování ceny za poskytnuté služby. Další stížnosti se týkaly příjmu TV signálu v souvislosti s digitalizací vysílání a služby přenesení čísla. Počet stížností na služby poskytované v rámci univerzální služby je dlouhodobě zanedbatelný. Stížnosti na činnost České pošty, s.p. se týkají zejména porušení povinností při dodávání poštovních zásilek a poštovních poukazů, porušení poštovního tajemství, dostupnost základních poštovních služeb a způsob vyřizování reklamací.

Monitorovací zpráva dále informuje o vydání opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2011-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, ve znění pozdějších změn, a opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2011-11, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení, a opatření obecné povahy č. SP/4/07.2011-13, kterým se stanoví identifikační označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání.

Dále monitorovací zpráva informuje o vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci návrhu společnosti Telefónica na zrušení opatření obecné povahy č. A/6/12.2010-16, trh č. 6 – „Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity" vydaného ČTÚ dne 7. prosince 2010. Nejvyšší správní soud tento návrh v celém rozsahu zamítl.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 10. srpna 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2011

Soubory ke stažení
tz3110082011.pdf(111.85 KB)
Top