TISKOVÁ ZPRÁVA: Ke kontrole veřejných telefonních automatů (VTA)

Tisková zpráva ČTÚ ke kontrole veřejných telefonních automatů (VTA).

Na základě informací zveřejněných v denním tisku provedl odbor státní inspekce telekomunikací Českého telekomunikačního úřadu (dále jen "ČTÚ") kontrolu vybraného vzorku veřejných telefonních automatů. Výsledkem této kontroly je zjištění, že ani na jednom z kontrolovaných VTA není aktualizován informační panel o změně délky impulsu. Současně bylo zjištěno, že na displejích kartových VTA v Praze, krajských městech a některých obcí je poskytována informace o možnosti zjištění cen na čísle 800 123 456. Tato informace o možnosti zjištění aktuální výše cen na čísle 800 123 456 je však volajícímu poskytnuta až po cca 10 - 30 vteřinách uskutečněného hovoru. Na základě uvedených zjištění byla u společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., zahájena cenová kontrola, kterou bude zjišťováno, zda společnost ČESKÝ TELECOM, a. s., neporušila cenové předpisy podle § 15, odst. 1, písm. f) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke změně délky časového intervalu přistoupila společnost ČESKÝ TELECOM, a. s., na základě změny daně z přidané hodnoty z 5 % na 22 %, která byla schválena dne 6. 7. 2003. Zákon č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který tuto změnu obsahuje, nabyl účinnosti 1. 1. 2004 a byl uveřejněn ve Sbírce zákonů č. 107/2003, která byla rozeslána dne 30. 9. 2003. Od této chvíle byla společnost ČESKÝ TELECOM, a. s., s dostatečným předstihem informována, že dojde u telekomunikačních služeb ke změně daně. Ve věci cen univerzální služby probíhala se společností ČESKÝ TELECOM, a. s., od léta 2003 cenová jednání, a to i ve věci změny cen u VTA. Vzhledem k tomu, že tato jednání nebyla včas ukončena, protože ČTÚ neobdržel od společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., potřebné podklady pro své rozhodnutí a bylo nutné povolit změnu DPH, vydal ČTÚ dne 8. 12. 2003 cenové rozhodnutí č. 02/US/2003, ve kterém povoluje společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., promítnutí změny sazby DPH do maximálních cen. Ten samý den bylo toto cenové rozhodnutí zveřejněno na internetových stránkách ČTÚ "www.ctu.cz" a na úřední desce v sídle ČTÚ. Z výše uvedeného vyplývá, že ČESKÝ TELECOM, a. s., uvádí ve veřejných médiích nepravdivou informaci, když tvrdí, že se o umožnění promítnout zvýšení DPH do cen dozvěděl od ČTÚ až koncem prosince.

Ing. David Stádník, v.r.
Předseda Českého telekomunikačního úřadu

Praha 6. února 2004

Kontakt: Ing. Břetislav Janík,
Odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2004

Soubory ke stažení
tz0220091.pdf(71.7 KB)
Top