TISKOVÁ ZPRÁVA: Ke kontrole veřejných telefonních automatů

Tisková zpráva k výsledkům provedené kontroly ČTÚ - Kontrola veřejných telefonních automatů

Na základě plánu kontrolní činnosti Českého telekomunikačního úřadu, odboru Státní inspekce telekomunikací, a negativních ohlasů veřejnosti na problematiku veřejných telefonních automatů (dále jen ?VTA?), které provozuje společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. (dále jen ?ČTc?), uložil předseda Českého telekomunikačního úřadu Ing. David Stádník provést v měsíci dubnu tohoto roku na území celé České republiky kontrolu dodržování podmínek, stanovených zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon o telekomunikacích?) a telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, vydané rozhodnutím ČTÚ dne 4. 3. 2002 společnosti ČTc (dále jen ?telekomunikační licence?).

Český telekomunikační úřad (dále jen ?Úřad?) o této kontrolní akci informoval společnost ČTc a současně požádal o předložení podkladových materiálů. Následně byla společnost ČTc seznámena s dobou provedení kontroly a současně požádána o zřízení, resp. zpřístupnění telefonního čísla se zkušebním automatickým zařízením k ověření funkčnosti VTA. Této žádosti společnost ČTc vyhověla.

Pro zajištění jednotného postupu při provádění kontroly a jejího vyhodnocení byla vypracována metodika, která obsahovala informace o základních dokumentech, kterými je nezbytné se při kontrole řídit, dále zaměření a rozsah kontroly, jakož i způsob zpracování výsledků kontroly. Současně bylo rozhodnuto o provedení kontroly VTA způsobem statistického šetření s tím, že byla zvolena relativní přesnost odhadů min 10 %.

Kontrola byla provedena od 1. dubna do 30. dubna 2003 na náhodně vybraném vzorku 4795 VTA. Kontrolováno bylo 18 % celkového počtu VTA ve: 100 % velkých obcí, 42 % středních obcí a 21 % malých obcí.

Tabulka 1 : Přehled počtu obcí a VTA

/

Při kontrole bylo ověřováno:

 1. Poměr počtu VTA
  Byl kontrolován počet VTA ve vztahu k počtu obyvatel v obcích. Administrativní a následně fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že u 27 velkých obcí (obec s více jak 20 000 obyvateli) z celkového počtu 63 velkých obcí, u 73 středních obcí (obec s více jak 800 a méně jak 20 000 obyvateli) z kontrolovaného počtu 647 středních obcí a u 37 malých obcí (obec s méně jak 800 obyvateli) z kontrolovaného počtu 975 malých obcí nejsou dodrženy podmínky telekomunikační licence. ČTc podmínky licence nesplňuje.
 2. Míra pohotovosti VTA
  Mírou pohotovosti v souladu s vyhláškou č.196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence (dále jen telekomunikační vyhláška), je podíl počtu instalovaných VTA v provozuschopném stavu k celkovému počtu VTA (správná volba číselnice, správná tarifikace, oboustranný aktivní styk, shoda zobrazeného čísla se seznamem ČTc). Míra pohotovosti VTA je 98,8 %. Podmínky vyhlášky jsou společností ČTc plněny.
 3. Telefonní seznamy
  Kontrolou bylo zjištěno, že cca 58 % VTA nebylo v době kontroly vybaveno telefonními seznamy, a v cca 17 % byly seznamy neplatné (z doby před přečíslováním). ČTc podmínky zákona o telekomunikacích nesplňuje.
 4. Dostupnost VTA
  Kontrolou byla zjišťováno, zda jsou VTA volně dostupné veřejnosti 24 hodin denně a zda přístup k nim není omezován např. v prostorech nádražních hal, restaurací, institucí atd., které podléhají časovému režimu vstupu, a v prostorách firem, nemocnic nebo voj. útvarů, byť s nepřetržitým provozem, do kterých je povolen vstup jen oprávněným osobám. Omezená časová dostupnost nebo dostupnost omezená umístěním VTA byla zjištěna u 13,5 % VTA. ČTc podmínky zákona o telekomunikacích nesplňuje.
 5. Přístup k VTA
  Přístup k VTA musí být zabezpečen jako bezbariérový s dostatečným manipulačním prostorem (je to prostor před VTA, nikoliv před samotnou telefonní budkou), zároveň musí být VTA umístěn tak, aby mikrotelefon, otvor pro vložení mince nebo karty byl dosažitelný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérový přístup a dostatečný manipulační prostor nebyl zabezpečen u cca 50 % všech VTA. Podmínky výšky umístění VTA nebyly splněny u cca 78 % VTA. ČTc podmínky zákona o telekomunikacích a Vyhlášky 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen stavební vyhláška), Příloha 1 nesplňuje.
 6. Vybavení VTA sedátkem nebo opěrkou
  Podmínka vybavenosti VTA sedátkem nebo sedací opěrkou nebyla splněna u cca 75 % instalovaných VTA. ČTc podmínky zákona o telekomunikacích a stavební vyhlášky, Příloha 1 nesplňuje.
 7. Zvláštní vybavení a označení
  Kontrolováno bylo, zda při skupinovém osazení VTA (tři a více na jedné identifikační adrese) je alespoň jeden z nich opatřen zařízením umožňujícím poslech pomocí sluchadel a zda je VTA, upravený pro poslech pomocí sluchadel, označen mezinárodním symbolem hluchoty. Označení mezinárodním symbolem hluchoty v případě skupinového osazení nebylo zjištěno ani v jediném případě z kontrolovaných 23 skupin VTA. Kontrola zvláštního vybavení VTA pak nemohla být provedena. ČTc podmínky zákona o telekomunikacích a stavební vyhlášky, Příloha 1 nesplňuje.

Závěr

Kontrolou bylo zjištěno, že ČTc porušuje ustanovení zákona o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky týkající se problematiky VTA. Z těchto důvodů zahájí do konce září 2003 Úřad s touto společností správní řízení ve věci porušení příslušných ustanovení zákona o telekomunikacích.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík, odbor informatiky ? Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2003

Soubory ke stažení
tz022007.pdf(43.95 KB)
Top