TISKOVÁ ZPRÁVA k závěrečnému jednání Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-06)

Ve dnech 15. května až 16. června proběhlo úspěšně v Ženevě druhé a závěrečné jednání Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-06). Česká republika byla na této konferenci zastoupena delegací odborníků pod vedením ČTÚ.

Cílem konference bylo přeplánování kmitočtových pásem 174 — 230 MHz a 470 — 862 MHz využívaných současným zemským analogovým televizním vysíláním tak, aby výsledný plán umožnil pružné zavádění moderních digitálních technologií a rozšiřování nabídky nových služeb pro občany signatářských zemí zúčastněných na konferenci.

Výsledek jednání — přijatá dohoda, označovaná jako GE06, je významným úspěchem evropských zemí, které svolání konference iniciovaly. Obsahuje digitální kmitočtový plán a podrobné regulační a technické postupy a pravidla k jeho využití a implementaci za rovných a transparetních podmínek pro všechny zúčastněné státy. Evropské země se zásadně shodují v záměru aplikovat výsledky konference co nejdříve, aby po provedené digitalizaci mohly být rozvíjeny i další služby elektronických komunikací. Nový plán zároveň jednoznačně vymezil kmitočty nyní využívané zemským analogovým vysíláním, čímž je zajištěna jejich ochrana v období přechodu na vysílání digitální i provázanost s příděly obsaženými v digitálním kmitočtovém plánu.

Delegaci České republiky se podařilo dosáhnout stavu, kdy veškeré předem připravené požadavky České republiky byly zařazeny do nového digitálního plánu. Tento úspěch je výsledkem dlouhodobé odborné přípravy i efektivního postupu delegace během konference. Realizace plánu je nyní prakticky podmíněna pouze ukončováním současného zemského analogového vysílání v ČR a v sousedních státech. Státy si proto provozní podmínky nově budovaných sítí pro digitální vysílání budou vždy upřesňovat postupným prováděním vzájemných koordinací, odpovídajících konkrétnímu postupu digitalizace v té které zemi.

ČTÚ je díky výsledkům konference v situaci, že po stránce kmitočtů je připraven navrhnout Technický plán přechodu ve smyslu zadání dle zákona, tzn. co nejefektivnějším způsobem sestavit sady kmitočtů pro 4 digitální sítě, které vzniknou v návaznosti na postupné ukončení využívání těchto kmitočtů současným zemským analogovým televizním vysíláním. Dosažené výsledky jednání na RRC06 tedy umožňují i z hlediska výkonu efektivní správy kmitočtů naplnit a realizovat úlohy ČTÚ, uložené zákonem.

ČTÚ v nejbližším období dokončí přípravu Technického plánu přechodu (TPP) a výslednou verzi předloží k veřejné diskusi podle ustanovení § 130 zák. 127/2005 Sb. Součástí TPP bude i návrh kmitočtů pro realizaci sítě pro veřejnoprávní multiplex. V souběhu se zpracováním TPP ČTÚ připraví také návrhy úprav dotčených plánů vy-užití radiového spektra a také příslušného všeobecného oprávnění.

V delším časovém období provede úřad ve spolupráci s odbornou a podnikatelskou veřejností vyhodnocení možností využití kmitočtů, které se uvolní po ukončení analogového zemského televizního vysílání, pro rozvoj dalších nových služeb. Na prvém místě mezi očekávanými službami ČTÚ zejména pečlivě vyhodnocuje možnost reálného uplatnění dalších forem digitálního zemského vysílání jako je HDTV a vysílání dle standardu DVB-H.

ČTÚ považuje přechod na digitální zemské televizní vysílání za proces důležitý pro plné využití potenciálu moderních digitálních technologií, konvergence služeb elektronických komunikací a médií.

Úspěšné přijetí mezinárodní dohody GE06 je mimořádně důležitým milníkem v rozvoji moderních digitálních služeb elektronických komunikací.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.   
předseda Rady               
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 19. června 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2006

Soubory ke stažení
Top