TISKOVÁ ZPRÁVA k vyhodnocení poskytování služby přenesení čísla mezi podnikateli zajišťujícími veřejnou mobilní telefonní síť

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl kontrolu poskytování služby přenesení telefonních čísel mezi podnikateli zajišťujícími veřejnou mobilní telefonní síť.

Na základě zákona o elektronických komunikacích vydal Úřad opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel (dále jen „OOP“).

Kontrola Úřadu byla prováděna ve dvou částech. První část proběhla v závěru roku 2005 před zahájením služby a byla zaměřena na kontrolu doplnění Všeobecných podmínek zúčastněných operátorů, upravujících podmínky služby přenesení čísel a poskytování služby při přenášení čísel mezi mobilními operátory podle OOP.

Při kontrole bylo zjištěno, že všichni mobilní operátoři doplnili své Všeobecné podmínky a vydali Podmínky služby přenesení čísel, které jsou součástí Všeobecných podmínek. Úřad neshledal Všeobecné podmínky žádného z operátorů v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích či příslušným opatřením obecné povahy.

Dne 15. ledna 2006, v souladu s termíny stanovenými zákonem o elektronických komunikacích, zahájili mobilní operátoři, tj. společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., službu přenesení čísla.

Bezprostředně po zahájení této služby a následně dále v průběhu následujících tří měsíců, proběhla kontrola poskytování služby přenesení telefonních čísel provedená pověřenými osobami Úřadu. Při této kontrole nebyly zjištěny závady a přenesení čísel se uskutečnilo bez problémů a ve lhůtách, které byly v souladu se lhůtami stanovenými v OOP.

V rámci prováděné kontroly si dále Úřad vyžádal od mobilních operátorů některé statistické údaje, týkající se služby přenesení telefonních čísel za dobu od 15. ledna 2006 do 15. dubna 2006. Z předložených dokladů vyplývá, že průměrná doba uvolnění čísel a doba od uvolnění čísel k aktivaci služby, v závislosti na typu smlouvy uzavřené mezi mobilním operátorem a účastníkem, nepřekročila dobu stanovenou v OOP.

Úřad rovněž řešil stížnosti, týkajících se služby přenesení čísel a monitoroval názory občanů (účastníků) na poskytování této služby zveřejněné prostřednictvím internetu. Žádná z podaných stížností neměla charakter správního deliktu, který by byl podnětem k zahájení správního řízení na uložení sankce příslušnému mobilnímu operátorovi za nedodržení nebo porušení zákona o elektronických komunikacích. V případě stížnosti na službu přenesení čísla, má podle zákona o elektronických komunikacích účastník právo podat reklamaci u poskytovatele služby a v případě nesouhlasu s vyřízením reklamace je účastník oprávněn podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace u Úřadu.

Na základě vyhodnocení stížností na službu přenesení čísla lze konstatovat, že největší část z celkového počtu uplatněných stížností byla podána v době bezprostředně po zahájení poskytování služby. V současné době jejich počet výrazně klesl. Úřad nadále bude sledovat službu přenesení čísel, jejíž poskytování vytváří předpoklady k řádnému fungování hospodářské soutěže.

S ohledem na dobu, která již uběhla od okamžiku zahájení poskytování služby přenesení telefonních čísel mezi mobilními sítěmi, na základě vlastních zjištění a se záměrem na zjištění poznatků samotných mobilních operátorů, Úřad dále oslovil mobilní operátory se žádostí, aby předložili případné návrhy na úpravu OOP, která by mohla přispět k dalšímu zlepšení technických a organizačních podmínek přenositelnosti telefonních čísel.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r.  
předseda Rady           
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 12. června 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2006

Soubory ke stažení
Top