TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích

Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala podle § 38 odst. 3 a § 107 odst. 8 písm. b) bodu 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), rozhodnutí o uložení povinnosti umožnit v rámci univerzální služby osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám podle § 43 odst. 4 v souladu s § 44 a 45 Zákona, výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek (dále jen „zvláštní ceny“) tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby byla vydána těmto společnostem:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ: 60193336,
T- Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681,
Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001.

Rozhodnutí nabyla právní moci dne 1. září 2006.

Podmínky rozhodnutí umožní zahájit poskytování této služby k 1. lednu 2007 tak, aby byla zajištěna kontinuita v dosavadním poskytování této služby v případě zdravotně postižených osob, nejdéle však od 1. února 2007. Tím byl současně vytvořen prostor pro dostatečnou přípravu těch společností, které tuto službu dosud neposkytovaly.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r.  
předseda Rady              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 1. září 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2006

Soubory ke stažení
Top