TISKOVÁ ZPRÁVA k problematice postupu ČTÚ ve věci případů přesměrování připojení k Internetu prostřednictvím linek se zvláštním tarifem

Dne 14. července 2006 ČTÚ obdržel od Veřejného ochránce práv závěrečná stanoviska v případech šetření podnětů tří osob týkajících se rozhodování ČTÚ ve věcech nevyžádaného připojení k Internetu prostřednictvím linky se zvláštním tarifem a pravomoci ČTÚ rozhodovat o správnosti vyúčtování cen za tyto služby.

Podle § 20 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, je závěrečné stanovisko zasíláno příslušnému úřadu, který je povinen do 30 dnů od jeho doručení sdělit Veřejnému ochránci práv, jaká opatření k nápravě ve věci provedl. Tato zákonem stanovená lhůta pro ČTÚ však dosud neuplynula. ČTÚ v současné době připravuje reakci na závěry Veřejného ochránce práv uvedené v jednotlivých závěrečných stanoviscích.

V této souvislosti je vhodné sdělit, že soudy, a to i Nejvyšší správní soud, v obdobných případech týkajících se přístupu k obsahu prostřednictvím sítí elektronických komunikací (například i kabelové televize) opakovaně pravomocně rozhodly, že příslušným orgánem ve věci rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace vyúčtování ceny za poskytnuté služby je správní orgán Český telekomunikační úřad.

Pokud jde o návod Sdružení obrany spotřebitelů České republiky na další postup dotčené veřejnosti v daných případech ČTÚ konstatuje, že podat návrh na zahájení přezkumného řízení je nezpochybnitelným právem účastníka řízení. Toto právo však bude úspěšně realizováno pouze při naplnění zákonem stanovených podmínek (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). Totéž platí i v případě požadavku na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. I zde musí být splněny příslušným zákonem stanovené podmínky (zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů).

ČTÚ v této věci považuje za nezbytné uvést, že o problémech spojených s připojením k Internetu prostřednictvím linky se zvláštním tarifem opakovaně informoval veřejnost prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků i na svých internetových stránkách. Zejména upozornil na nebezpečí, které je spojeno s přístupem k Internetu bez potřebného technického zabezpečení ochrany počítače, a doporučil spotřebitelům možné způsoby ochrany. Učinil i opatření regulačního charakteru, když upravil podmínky pro používání přístupových čísel a zahájil pravidelné kontroly jejich plnění ze strany operátorů.

Po přijetí nové právní úpravy, tedy zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se pozice spotřebitelů výrazně posílila tím, že zákon ukládá poskytovatelům služeb elektronických komunikací se zvýšenou cenou povinnost zřetelně upozornit uživatele na změnu ceny při přechodu na připojení s vyšším tarifem a umožnit mu odmítnout takové spojení. Dodržování této povinnosti Úřad kontroluje.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r. 
předseda Rady            
Českého telekomunikačního úřadu 

Praha 4. srpna 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2006

Soubory ke stažení
Top