TISKOVÁ ZPRÁVA k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby a k prvnímu zasedání výběrové komise

Dne 2. května 2011 se na Českém telekomunikačním úřadě konalo předkládání přihlášek zájemců o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby.

Poskytovatelé, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení, budou povinni zajistit plnění jim uložených povinností takovým způsobem, aby osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a § 45 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, byl umožněn výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

Ve stanovené lhůtě předložila svoji přihlášku společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Na předkládání přihlášek navázalo první zasedání výběrové komise. Výběrová komise schválila dokumenty upravující její činnost, za účasti notáře provedla otevření obálky s předloženou přihláškou a posoudila, zda přihláška splňuje požadavky stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. května 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2011

Soubory ke stažení
tz1604052011.pdf(78.67 KB)
Top