TISKOVÁ ZPRÁVA k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby a k prvnímu zasedání výběrové komise

Dne 25. dubna 2008 se na Českém telekomunikačním úřadě konalo za účasti notářky předkládání přihlášek zájemců o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby.

Poskytovatelé, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení, budou povinni zajistit plnění jim uložených povinností takovým způsobem, aby osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a § 45 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, byl umožněn výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

Ve stanovené lhůtě předložily svoje přihlášky v následujícím pořadí společnosti:
— Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
— Vodafone Czech Republic a.s.

Na předkládání přihlášek navázalo první zasedání výběrové komise. Výběrová komise schválila dokumenty upravující její činnost, za účasti notářky provedla otevření obálek s předloženými přihláškami a posoudila, zda přihlášky splňují požadavky stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.

Ing. Marek Ebert v. r.        
náměstek předsedy Rady ČTÚ  
předseda výběrové komise     
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 25. dubna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2008

Soubory ke stažení
Top