TISKOVÁ ZPRÁVA Informace o zahájení časově omezeného zemského digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zadal v rámci svých smluvních vztahů s Českým metrologickým institutem vypracování technické studie, týkající se digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. Pro možnost ověřování technických parametrů a vlastností systému DVB-T2 vydal tomuto subjektu individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na časově omezené období do konce roku 2011.

Účelem tohoto vysílání je seznámení se se všemi technickými aspekty nového digitálního systému, ověření možných systémových parametrů a získání praktických zkušeností s vysíláním v rámci rozsáhlých jednofrekvenčních vysílacích sítí. Výsledky tohoto experimentu jsou pro ČTÚ nezbytné pro plánování kmitočtových přidělení pro vysílací sítě DVB-T2 i pro stanovení podmínek v rámci budoucích výběrových řízení pro udělení práv na realizaci vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2.

Dostatečná doba trvání vysílání DVB-T2 umožní ČTÚ a všem ostatním případným zájemcům získat veškeré potřebné informace v odpovídajícím časovém předstihu před rozhodnutím o komerčním využití systému DVB-T2, jehož implementace je pro terestrické vysílání v HD rozlišení nevyhnutelná. Zjištěné poznatky budou z hlediska technologické kompatibility významné rovněž pro výrobce nebo dovozce přijímacích zařízení pro DVB-T2.

Vysílání bude zahájeno v Praze na kanále 25 dne 29. konce listopadu 2010 v 19 hod. V další etapě projektu bude následně rozšířeno i do oblasti jižních Čech, popř. dalších oblastí. Vlastní vysílání bude pro Český metrologický institut zajišťovat společnost České radiokomunikace, a.s., která má potřebná vysílací stanoviště, anténní systémy a technické prostředky umožňující realizaci vysílání v předpokládaném rozsahu. Monitoring vysílání bude zajišťovat ČTÚ ve spolupráci s oběma subjekty.

ČTÚ důrazně upozorňuje, že toto vysílání není určeno pro komerční účely ani pro řádný příjem šířených programů širokou veřejností. V průběhu vysílání, které nebude probíhat nepřetržitě, ale v souladu s harmonogramem prováděných měření, bude rovněž docházet ke změnám jednotlivých technických parametrů vysílání a na základě požadavku ČTÚ může být kdykoli přerušeno nebo i ukončeno.

O průběhu projektu bude ČTÚ poskytovat průběžně informace na:
/test-dvb-t2

Po ukončení časově omezeného vysílání a zpracování všech získaných výsledků ČTÚ zveřejní souhrnnou zprávu, která bude obsahovat veškeré relevantní poznatky a případná doporučení, která z těchto poznatků vyplynou.

Soubory ke stažení
tz3629112010.pdf(84.51 KB)
Top