TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ zahájí další dvě správní řízení se společností M77 Group, provozovatelem satelitních televizních služeb Skylink a CSlink

Praha, 17. srpna 2012. Český telekomunikační úřad informuje, že společnosti M77 Group S.A. odeslal oznámení o zahájení dalších dvou správních řízení ve věci provozování satelitních televizních služeb Skylink a CSlink.

První oznámení bylo odesláno dne 10. 8. 2012, a to pro podezření ze spáchání správního deliktu dle ustanovení § 118 odst. 14 písm. u) zákona o elektronických komunikacích, kterého se podnikatel dopustí, nesplní-li informační povinnosti stanovené § 63 odst. 6 tohoto zákona.

Oznámení o zahájení druhého správního řízení bylo odesláno dne 13. 8. 2012, a to pro podezření ze spáchání správního deliktu dle ustanovení § 118 odst. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikacích, jehož podstatou je podnikání v oblasti elektronických komunikací bez řádného oznámení. Tomuto kroku ČTÚ předcházela výzva ČTÚ provozovateli obou služeb, aby tuto povinnost naplnil. O této výzvě ČTÚ informoval v tiskové zprávě ze dne 31. 7. 2012.

Nad rámec výše uvedených kroků ČTÚ rovněž konstatuje, že dne 10. 8. 2012 podal podnět Generálnímu finančnímu ředitelství, aby prověřilo, zda ze strany společnosti M77 Group S.A. nedochází k porušování daňových zákonů, konkrétně zákona č. 280/2009 Sb.

Úřad se společností M77 Group S.A. již jedno správní řízení vede, a to ode dne 18. 7. 2012 pro podezření ze spáchání správního deliktu klamavé obchodní praktiky ve smyslu příslušného ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

ČTÚ velice citlivě vnímá rozhořčení stěžovatelů z postupu společnosti M77 Group S.A. a k nápravě situace uskutečnil celou řadu kroků a opatření, o nichž veřejnost aktivně informuje. Přesto se občas v některých médiích objeví zkreslené a zavádějící informace způsobilé uvést spotřebitele v omyl, jako například tento týden v deníku Právo a na zpravodajském portálu novinky.cz.

ČTÚ v této souvislosti uvádí na pravou míru zejména informaci zveřejněnou ve výše zmíněných sdělovacích prostředcích o tom, že „ČTÚ je ve věcech telekomunikací soudem“. ČTÚ sice skutečně podle ustanovení § 129 zákona o elektronických komunikacích rozhoduje spory mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost a jejich účastníky, nicméně takové řízení je svou povahou správním řízením vedeným dle správního řádu. Správní řízení, která ČTÚ se společností M77 Group S.A. již zahájil, nebo ta, která teprve zahájena budou, nejsou spornými řízeními ve smyslu ustanovení § 129 zákona o elektronických komunikacích, ale správními řízeními pro správní delikty, která ČTÚ se společností M77 Group S.A. vede jako správní orgán ve veřejném zájmu. ČTÚ tedy není soudem, soudní moc náleží dle Ústavy České republiky pouze soudům. Právo spotřebitelů obrátit se v dané věci přímo na soud není současným postupem ČTÚ nijak dotčeno.

ČTÚ si pro přehlednost a zamezení případných dalších dezinterpretací dovoluje uvést v bodech rekapitulaci dosavadního vývoje v dané věci:

 • V první polovině června 2012 ČTÚ obdržel první stížnosti spotřebitelů na zavedení tzv. servisního poplatku, který společnost M77 Group S.A. s účinností od 1. 9. 2012 zavádí k pokrytí nákladů na provoz, administraci, technické zajištění a podporu poskytování služeb satelitní televize CS Link/Skylink včetně provozu zákaznického servisu,
 • 14. 6. 2012 se uskutečnilo jednání mezi ČTÚ a Českou obchodní inspekcí, jehož obsahem bylo stanovení dalšího postupu v dané věci,
 • 25. 6. 2012 byla vydána první tisková zpráva ČTÚ k uvedené problematice,
 • 13. 7. 2012 bylo podáno trestní oznámení k Městskému státnímu zastupitelství, neboť uvedená společnost podniká na území České republiky v oblasti elektronických komunikací, aniž by zde byla zapsána v obchodním rejstříku, nebo zde měla zřízenu organizační složku,
 • 13. 7. 2012 byly postoupeny první stížnosti spotřebitelů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (další stížnosti jsou ÚOHS postupovány průběžně podle toho, kdy je ČTÚ obdrží),
 • 16. 7. 2012 došlo k odeslání výzvy společnosti M77 Group S.A. ke splnění své zákonné povinnosti dle § 13 zákona o elektronických komunikacích, – společnost musí oznámit své podnikání v oblasti elektronických komunikací,
 • 16. 7. 2012 bylo odesláno oznámení o zahájení správního řízení pro správní delikt dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, pro klamavou obchodní praktiku,
 • 18. 7. 2012 doručením oznámení o zahájení správního řízení dle předchozího bodu společnosti M77 Group S.A. bylo zahájeno správní řízení s touto společností,
 • druhá polovina července 2012 – spotřebitelé jsou průběžně informováni o krocích ČTÚ, na každou stížnost je odpovídáno individuálně,
 • 23. 7. 2012 byl o krocích ČTÚ informován lucemburský regulátor,
 • 31. 7. 2012 byla vydána druhá tisková zpráva ČTÚ k této problematice,
 • 10. 8. 2012 byl podán podnět na Generální finanční ředitelství,
 • 10. 8. 2012 bylo odesláno oznámení o zahájení správního řízení pro delikt dle ust. § 118 odst. 14 písm. u) zákona o elektronických komunikacích za nedodržení informační povinnosti dle ust. § 63 odst. 6 tohoto zákona,
 • 13. 8. 2012 bylo odesláno oznámení o zahájení správního řízení ve věci uložení sankce za správní delikt neoznámení komunikační činnosti podle § 118 odst. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikacích.

Jak ČTÚ již dříve konstatoval, nemá v současné chvíli žádné přímé zákonné prostředky, kterými by mohl společnost M77 Group S.A. donutit k tomu, aby od zavedení servisního poplatku upustila.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. srpna 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2012

Soubory ke stažení
tz4817082012.pdf(99.29 KB)
Top