TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2012

Praha, 13. května 2013. Český telekomunikační úřad zveřejňuje svoji Výroční zprávu za loňský rok. Zpráva především rekapituluje nejdůležitější informace o stavu jednotlivých částí trhu elektronických komunikací a o trhu poštovních služeb. Rovněž podává ucelený přehled o všech nejvýznamnějších domácích a mezinárodních aktivitách ČTÚ v průběhu minulého roku tak, jak vyplývají z jeho povinností a kompetencí. Zpráva dále informuje o potřebě přijetí nových předpisů a novel vybraných stávajících předpisů, o personálním zabezpečení činnosti Úřadu a o dosažených hospodářských výsledcích z hlediska plnění stanovených ukazatelů rozpočtu. Její nedílnou součástí jsou i Výroční zpráva o univerzální službě, Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souhrnná informace o postupu ČTÚ při vyřizování stížností podle zákona o správním řádu.

Rok 2012 přinesl pro sektor elektronických komunikací i pro trh poštovních služeb řadu zásadních změn, zejména z důvodu úpravy relevantních právních předpisů. Ze strany ČTÚ to vedlo k prohloubení výkonu regulace a kontroly v oblasti elektronických komunikací a k přípravě na obdobné činnosti v oblasti regulace a kontroly trhu poštovních služeb.

ČTÚ věnoval v průběhu roku 2012 mimořádnou pozornost především situaci na trhu mobilních služeb. V návaznosti na předcházející kroky v roce 2011 a na základě veřejné konzultace připravil a dne 12. července 2012 vyhlásil výběrové řízení (aukci) na volné kmitočty v pásmu 800, 1800 a 2600 MHz. Vlastní elektronickou aukční proceduru ČTÚ zahájil 12. listopadu 2012. Vzhledem k trvalému zájmu účastníků aukce o nabízené kmitočty nedošlo do konce roku 2012 k jejímu ukončení. Další důležitou regulační aktivitou ČTÚ v oblasti mobilních služeb, bylo ustavení nového relevantního velkoobchodního trhu „původu volání (originace) a přístupu v mobilních sítích“ pro ex-ante regulaci v dubnu 2012. Bezprostředně poté ČTÚ zahájil zpracování jeho analýzy, kterou představil odborné veřejnosti v listopadu 2012. K veřejné konzultaci ji předložil v prosinci.

V oblasti analýz relevantních trhů ČTÚ zpracovával v rámci jejich III. cyklu návrhy analýz trhu č. 4 −; „velkoobchodní fyzický přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě“ a trhu č. 5 −; „velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací“. V červnu 2012 ČTÚ rovněž zahájil analýzu relevantního trhu č. 2 – „původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“. V závěru roku pak zahájil práce na analýze relevantního trhu č. 1 −; „přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“.

V průběhu první poloviny roku 2012 byl za aktivní účasti ČTÚ fakticky dokončen proces přechodu na zemské digitální televizní vysílání a tím úspěšně naplněn i Technický plán přechodu připravený a koordinovaný právě ČTÚ. ČTÚ se v roce 2012 rovněž podílel na přípravě evropské harmonizace rádiového spektra a na přípravě konference WRC 2015. Na ní má dojít ke klíčovým strategickým rozhodnutím v oblasti dalšího využití vybraných částí rádiového spektra.

V loňském roce věnoval ČTÚ trvalou pozornost průběžné ochraně spotřebitelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. V této souvislosti vyzval předseda Rady ČTÚ operátory, aby promítli zákonem nově stanovené požadavky do smluvních ujednání. Výzva byla následně doprovázena příslušnou kontrolou jejich zapracování. V zájmu zvýšení transparentnosti srovnání cen služeb elektronických komunikací ČTÚ akreditoval dvě cenové kalkulačky Tarifomat a Tarifon, a zpřístupnil i cenový barometr mobilních služeb a služeb přístupu k internetu.

Významnou pozornost věnoval ČTÚ otázce přenesení agendy sporů o povinnosti k peněžitému plnění (část agendy účastnických sporů podle § 129 zákona o elektronických komunikacích) na obecné soudy. I když ČTÚ musel na základě usnesení vlády č. 815 ze dne 9. listopadu 2011 zrušit prvních 50 systemizovaných míst, nebylo v očekávaném termínu (do konce roku 2012) projednávání vládního návrhu příslušné změny zákona dokončeno. Nadále se zpožďující dokončení projednání potřebné zákonné úpravy přitom vytváří významná rizika z hlediska schopnosti ČTÚ zajistit řádné vyřizování této agendy, a zvyšuje nebezpečí uplatnění požadavků na náhrady škody.

Z celkového počtu 442 291 řízení o účastnických sporech vedených v průběhu roku 2012 bylo vydáno 86 483 rozhodnutí. Při výkonu státní kontroly elektronických komunikací ČTÚ uložil pokuty v souhrnné výši cca 12,8 mil. Kč. Mimo správní řízení řešil Úřad 3 233 stížností.

Hospodaření ČTÚ v průběhu loňského roku vycházelo ze stanoveného rozpočtu. Dosažené příjmy ve výši 1 259 837,59 tis. Kč překročily stanovený závazný ukazatel a dosáhly 119,08 % upraveného rozpočtu. Naopak na výdajové straně rozpočtu ČTÚ za rok 2012 uspořil, když výdaje byly čerpány v objemu 570 457,31 tis. Kč, tedy pouze na 84,08 % upraveného rozpočtu. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2012 byl 443 zaměstnanců. V průběhu roku bylo rovněž realizováno několik projektů soustředěných na zvýšení efektivnosti činnosti ČTÚ a jeho adaptaci na podmínky implementace systému státní pokladny.

Komplexní údaje Výroční zprávy je možno doplnit dalšími poznatky ze standardních činností a konkrétních rozhodnutí Úřadu, které jsou průběžně zveřejňovány v Měsíčních monitorovacích zprávách. Monitorovací zprávy tvoří od roku 2006 víceletou ucelenou řadu, která je pro odbornou a podnikatelskou veřejnost oceňovaným zdrojem informací a výrazem důsledného transparentního výkonu státní správy v oboru elektronických komunikací.

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012 je k dispozici zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. května 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2013

Soubory ke stažení
tz3513052013.pdf(101.3 KB)
Top