TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad zveřejnil základní principy připravovaného výběrového řízení na volné kmitočty pro sítě nové generace

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zveřejnil dne 1. září 2011 na své internetové stránce materiál „Základní principy výběrového řízení – aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“ (materiál zde).

Zveřejněním materiálu ČTÚ poskytuje široké odborné veřejnosti a zájemcům o účast v připravovaném výběrovém řízení ucelený soubor informací o jeho přístupu k formulaci rozhodujících podmínek a postupu výběrového řízení, a současně umožňuje všem zájemcům uplatnit ke zveřejněným základním principům připomínky.

Při formulaci základních principů připravovaného výběrového řízení ČTÚ zohlednil mimořádný význam nabízeného souboru kmitočtů pro zajišťování nových služeb elektronických komunikací, pro technologickou inovaci umožňující vyšší efektivitu využívání kmitočtového spektra, a pro prohloubení konkurence na trhu mobilních služeb elektronických komunikací se záměrem podpořit rozvoj služeb vysokorychlostního přístupu v souladu s požadavky Státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální Česko.

Ke zveřejnění základních principů připravovaného výběrového řízení ČTÚ přistoupil v zájmu zajištění maximální transparentnosti procesu přípravy podmínek výběrového řízení. ČTÚ hodlá v dalších fázích přípravy tohoto výběrového řízení postupovat i nadále zcela transparentně. V návaznosti na přijetí připravované novely zákona o elektronických komunikacích, která upraví podmínky použití aukce pro výběrová řízení pro příděl rádiových kmitočtů, ČTÚ předloží před vlastním zahájením výběrového řízení návrh konkrétních podmínek k veřejné konzultaci podle § 130 zákona o elektronických komunikacích.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 1. září 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2011

Soubory ke stažení
tz3201092011.pdf(92.49 KB)
Top