TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad vydal analýzu velkoobchodního trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) podle § 108 odst. 1 písmene b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích vydal opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/7/09.2009-11 analýzu trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“. Na základě analýzy ČTÚ konstatoval, že relevantní trh není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropských společenství v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému.

Podniky s významnou tržní silou byly shledány společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a MobilKom, a.s.

Na základě výsledků provedené analýzy ČTÚ zahájí řízení o stanovení podniků s významnou tržní silou a uložení povinností v rozsahu odpovídajícím zjištěnému stavu na trhu a postavení jednotlivých podnikatelů na něm.

Opatření obecné povahy, kterým ČTÚ vydal analýzu trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“, bylo dne 2. října 2009 uveřejněno v Telekomunikačním věstníku, částka 17, a nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 2. října 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

 © ČTÚ X/2009

Top