TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad uložil Českým Radiokomunikacím a.s. pokutu ve výši 300 000 Kč

Podle ČTÚ se společnost České Radiokomunikace dopustila správního deliktu podle § 118 odst. 1 písm. n) zákona o elektronických komunikacích tím, že neprodleně Českému telekomunikačnímu úřadu neoznámila skutečnost, že vysílání televizního signálu na 25. kanálu ze stanoviště Praha – Strahov dne 13. 9. 2008 bude provozováno s vysílací anténou s vertikální polarizací, přestože v individuálním oprávnění k využívání kmitočtu je uvedena polarizace antény horizontální, a tím porušila § 18 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích.

Pokutu Český telekomunikační úřad uložil v první čtvrtině zákonem stanoveného rozpětí a při stanovení její výše přihlédl:

  • k závažnosti – neoznámení Úřadu změny skutečnosti, na základě které bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiového kmitočtu,
  • způsobu – spuštění vysílání způsobem, u kterého bylo nutné předpokládat negativní reakce televizních diváků, bez nedostatečného předchozího informování o důsledcích způsobu vysílání,
  • době trvání – 3 dny,
  • a následkům protiprávního jednání – vysílání vertikální polarizací do horizontálně orientovaných přijímacích antén diváků znamenalo snížení úrovně přijímaného signálu až o 20dB, což mělo u mnoha z nich za následek ztrátu signálu a z toho vyplývající projevenou negativní odezvu.

Proti rozhodnutí ČTÚ se mohou České radiokomunikace a.s. odvolat v zákonem stanovené lhůtě.

Ing. Dana Makrlíková v. r.     
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. listopadu 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2008

Soubory ke stažení
tz3304112008.pdf(32.66 KB)
Top