TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad otevře svá data

Praha, 5. listopadu 2013 – Český telekomunikační úřad se připojuje k projektu Open Data, který přispěje ke zvýšení transparentnosti činnosti ČTÚ. Úřad ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v první fázi definoval datové množiny k otevření. Data pak v několika etapách volně zpřístupní ve strojově čitelném formátu.

Nad takto otevřenými daty budou moci vznikat aplikace, které je zpracují do podoby užitečných nebo zajímavých informací pro koncové uživatele,“ říká člen Rady ČTÚ Ondřej Filip, který dlouhodobě myšlenku svobodného a otevřeného internetu prosazuje. V prvním čtvrtletí 2014 bude ve formátu otevřených dat přístupná například Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích a poštovních službách, statistiky kontrol a udělených pokut, podkladová data k Cenovému barometru nebo k jednotlivým ukazatelům o trhu elektronických komunikací v ČR či mezinárodnímu roamingu.

V průběhu roku 2014 se počítá s publikováním dalších tří desítek datových množin jako např. údaje o rozpočtu ČTÚ, databáze přídělů, přehled rozhlasových a televizních vysílačů, pokrytí zemským digitálním signálem apod.

Posílení transparentnosti a veřejné kontroly služeb státní správy je naším cílem a projekt Open Data nás k tomuto cíli významně přibližuje,“ konstatuje předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák. ČTÚ také bude prvním úřadem, který představí úplný katalog dat opatřený metadaty u publikovaných údajů. Uživatelům to umožní vyhledávat otevřené datové množiny podle klíčových slov i podle jejich kategorií.

Zveřejnění informací v otevřeném formátu dá vzniknout celé řadě užitečných webových aplikací, jako např. mapy udělených kontrol a pokut. Zájemce si pak bude moci například na mapě ČR zobrazit údaje o provedených kontrolách a jejich výsledcích.

V přiložené tabulce ČTÚ uvádí výčet datových množin, které budou zveřejněny, a vyzývá odbornou i laickou veřejnost k zaslání případných návrhů, o jaká další otevřená data by mohl být zájem. Vaše podněty ke zpřístupnění datových množin můžete zasílat na adresu:
opendata@ctu.cz

Datová množina Popis dat

Evidence řízení podle § 127 ZEK a § 34 ZoPS

Databáze (evidence) řízení dle § 127 ZEK a dle § 34 ZoPS. Evidence je aktualizovaná s každým zahájeným řízením. Jedná se o spory mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti (např. operátory) a spory mezi provozovateli poštovních služeb a držiteli poštovní licence.

Statistika stížností na činnost Úřadu dle zák. č. 500/2004 Sb.

Statistika stížností dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy

Úřadem vydaná opatření obecné povahy (OOP) – jejich evidence a text vydaných rozhodnutí. Jedná se o typy OOP, které nejsou obsaženy v jiných datových množinách.

Veřejné zakázky dle ZoVZ

Výzvy a oznámení o veřejných zakázkách Úřadu uveřejňovaná v souladu se zákonem o VZ.

Veřejné zakázky malého rozsahu

Výzvy, oznámení a případně další informace o veřejných zakázkách malého rozsahu Úřadu. Zveřejňování nad rámec povinného zveřejňování dle zákona o VZ.

Rozpočet ČTÚ

Rozpočet ČTÚ a výsledky hospodaření (hodnocení plnění ukazatelů rozpočtové kapitoly, hospodaření s mimorozpočtovými prostředky, účet univerzální služby, radiokomunikační účet, účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, běžný bankovní účet pro platební karty).

Smlouvy a objednávky

Smlouvy uzavřené Úřadem (mimo smlouvy pracovní) a objednávky potvrzené dodavatelem nad 50 tisíc.

Faktury

Evidence faktur vystavených / přijatých

Projekty z fondů EU a jejich výstupy

Metadata k projektům financovaných EU a jejich výstupy

Odměny Rady ČTÚ

Výše odměn vyplácených členům Rady ČTÚ.

Statistická data z personální oblasti

Statistická data z personální oblasti. (Rozpočet na platy zaměstnanců je součástí datové množiny Rozpočet ČTÚ.)

Databáze přidělených kmitočtů podle IO a přídělů

Databáze přidělených kmitočtů a individuálních oprávnění (rozhlasová služba, letecká pohyblivá služba, námořní pohyblivá služba, pozemní pohyblivá služba, pevná služba, družicová služba, jiné služby)

Aktuální využívání kmitočtového pásma 3510 −; 3580 MHz / 3410 −; 3480 MHz

Databáze zařízení, která aktuálně využívají kmitočtové pásmo 3510 −; 3580 MHz / 3410 −; 3480 MHz. Včetně pomocných tabulek – číselníků.

Přehled rozhlasových vysílačů

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače. Včetně pomocných tabulek – číselníků.

Přehled televizních vysílačů

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače. Včetně pomocných tabulek – číselníků.

Databáze identifikátorů service ID pro konkrétní služby

Databáze služeb (kanálů TV, rádií a tří dalších služeb) a vysílaných identifikátorů, pomocí kterých jsou tyto služby identifikovány

Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému

Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS) – bezdrátové sítě provozované např. městy a obcemi

Evidence radioreléových spojů

Seznam radioreléových spojů

Seznam antén pevné služby

Seznam antén pevné služby

Seznam zařízení pevné služby

Seznam zařízení pevné služby

Pokrytí zemským digitálním signálem (pro televizní, rozhlasové vysílání a mobilní sítě)

Data o pokrytí zemským digitálním signálem pro televizní, rozhlasové vysílání a mobilní sítě.

Všeobecná oprávnění k využití rádiových kmitočtů

Evidence a text všeobecných oprávnění, na základě kterých lze využívat rádiové kmitočty

Podkladová data k Cenovému barometru

Podkladová data, na základě kterých je vytvářen graf vývoje cen v aplikaci Cenový barometr, tj. data, se kterými přímo pracuje aplikace Cenový barometr.

Rozhodnutí o ceně

Evidence a text rozhodnutí o ceně dle ZEK a ZoPS.

Univerzální služba / základní služby

Čisté náklady základní služby, příspěvky na úhradu nákladů základní služby, čisté náklady univerzální služby, ztráta z povinného poskytování dílčí služby „Zvláštní ceny“

Mezinárodní roaming

Skupina dat týkající se mezinárodního roamingu, která je obsažena ve výroční zprávě

Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA

Data, která určují černá, šedá a bílá místa pokrytí mapy ČR infrastrukturou NGA

Seznam veřejných telefonních automatů provozovaných v rámci univerzální služby

Seznam veřejných telefonních automatů, které jsou provozovány v rámci univerzální služby, včetně údajů o jejich umístění.

Správy čísel (Databáze přidělených kódů a čísel a rozhodnutí)

Přidělená čísla a kódy podnikatelů s právní mocí od−;do, včetně jednacích čísel příslušných rozhodnutí

Evidence podnikatelů v e-kom

Evidence podnikatelů a jejich předmět podnikání v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění

Evidence podnikatelů v poštovních službách

Evidence provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby

Data z mapování kvality poskytovaných služeb (dle OOP č. 14)

Data o naměřené kvalitě poskytovaných služeb – souhrnná zpráva na základě dat poskytnutých podnikateli. Podle OOP č. 14.

Zpráva o plnění povinností držitele poštovní licence

Přehled regulace a ukazatele plnění povinností držitele poštovní licence.

Registr pasivní infrastruktury

Registr pasivní infrastruktury – zatím neexistuje, jeho vybudování je uvedeno ve strategii Digitální Česko 2.0. Budoucí datová množina.

Ukazatele o trhu poštovních služeb v ČR

Skupina datových množin, která sdružuje ukazatele vypovídající o trhu poštovních služeb.

Rozhodnutí o uložených opatřeních

Evidence a text rozhodnutí o uložených opatřeních

Uložené povinnosti univerzální služby / základních služeb

Evidence a text uložených povinností univerzální služby / základních služeb

Ukazatele o trhu elektronických komunikací v ČR

Skupina datových množin, která sdružuje ukazatele vypovídající o trhu el. komunikací.

Rozhodnutí SMP

Rozhodnutí SMP – evidence a texty rozhodnutí

Uložená opatření SMP

Uložená opatření subjektům, které byly na relevantních trzích identifikovány jako subjekty s významnou tržní silou

Ceny za vybrané maloobchodní služby a regulované velkoobchodní služby

Skupina datových množin, týkající se cen u vybraných služeb. Pozn.: Obsaženy v analýze rel. trhů.

Dostupnost služeb vysokorychlostního internetu

Pokrytí oblastí ČR službami vysokorychlostního internetu.

Národní kmitočtová tabulka

Národní kmitočtová tabulka

Statistiky kontrol

Statistika o provedených státních kontrolách

Statistiky pokut

Statistika o udělených pokutách

Statistika sporů dle § 129 ZEK

Statistika o sporech mezi osobami, vykonávajícími komunikační činnost, a účastníky či uživateli (dle § 129 ZEK)

Statistiky o stížnostech, reklamacích, námitkách dle ZEK

Stížnosti, reklamace a námitky na úseku ochrany spotřebitele (nejedná se o stížnosti na činnost Úřadu)

Data o kontrolách

Data o provedených kontrolách – zjištění nedostatků, ale i záznamy o tom, že kontrolou žádné nedostatky zjištěny nebyly

Zjišťování zdrojů rušení

Statistika zjišťování zdrojů rušení

Statistiky námitek proti vyřízení reklamace v poštovních službách

Statistiky námitek proti vyřízení reklamace v poštovních službách (dle ZoPS).

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 5. listopadu 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2013

Top