TISKOVÁ ZPRÁVA Českého telekomunikačního úřadu k procesu přechodu na digitální televizní zemské vysílání v České republice

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) vydává k informacím podaným v poslední době sdělovacím prostředkům některými členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV), ve věci dalšího postupu RRTV v oblasti digitálního vysílání a současně ve věci opakovaných námitek proti postupu ČTÚ v rámci procesu přechodu na digitální televizní zemské vysílání, následující vyjádření.

ČTÚ postupuje při své činnosti, a to i v případě přechodu na "digitální" televizní zemské vysílání zcela v souladu s platnou právní úpravou, tedy zejména se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích"), ale i s požadavkem regulačního rámce ES, který národním regulačním úřadům ukládá povinnost zajistit při jejich rozhodování technologickou neutralitu regulace (Směrnice č. 2002/21/ES, o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (Rámcová směrnice).

ČTÚ byl zřízen na základě zákona o telekomunikacích jako správní úřad do jehož výlučné působnosti náleží podle jeho ustanovení § 56 správa kmitočtového spektra, kterou tento vykonává k zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů jako omezeného zdroje.

Podle ustanovení § 57 zákona o telekomunikacích lze vysílací rádiová zařízení provozovat jen na základě povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení, pokud zákon o telekomunikacích nestanoví jinak. Pouze takové povolení, které vydává ČTÚ, tak zakládá jeho držiteli právo využívat za stanovených podmínek přidělené kmitočty, resp. provozovat vysílací rádiové zařízení za využití přidělených kmitočtů.

Dle ustanovení § 64 zákona o telekomunikacích pak ČTÚ může vydat povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení pro rozhlasovou službu, jen je-li vydána licence podle zvláštního právního předpisu nebo jen se souhlasem RRTV, a to i pro jiné radiokomunikační služby v části kmitočtového spektra vyhrazené pro rozhlasovou službu. Protože v případě televizního vysílání jsou licence podle zvláštního právního předpisu (zde licence RRTV k provozování celoplošného televizního vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vydány, je ČTÚ oprávněn postupovat při vydávání povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení pro rozhlasovou službu i v rámci procesu zavádění "digitálního" televizního zemského vysílání ve smyslu první části citovaného ustanovení § 64, tedy bez souhlasu RRTV. V této souvislosti je třeba upozornit, že právní úprava, a to jak zákon o telekomunikacích, tak zákon č. 231/2001 Sb., v případě příslušných povolovacích procedur nerozlišuje, a ani nemůže rozlišovat (což také plně odpovídá požadavkům komunitárního práva na technologickou neutralitu regulace) mezi vysíláním "analogovým" a "digitálním". Dále připomínáme, že v důsledku závazků ČR z mezinárodních dohod bude "analogové" vysílání vypnuto.

Z hlediska technického, tj. ze strany ČTÚ, je tedy přechod na "digitální" televizní zemské vysílání zajištěn, neboť provozovatelům telekomunikačních sítí byly uděleny telekomunikační licence a v rámci jednotlivých povolení pro provozování vysílacích rádiových zařízení nastaveny potřebné podmínky pro provozování telekomunikačních sítí za účelem "digitálního" vysílání. Jejich provoz tak může být fakticky realizován. O uvedeném svědčí i oficiální oznámení některých z dotčených držitelů telekomunikačních licencí a příslušných povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení, že v nejbližší době toto "digitální" vysílání hodlají zahájit. V současné době tak stojí "na startovní čáře" tři provozovatelé telekomunikačních sítí, kteří jsou oprávněni provozovat "digitální" televizní zemské vysílání a je nyní na RRTV, aby jako další regulační úřad rozhodla z hlediska svých kompetencí o naplnění obsahové stránky tohoto vysílání.

Obavy vyslovené RRTV, tedy že v první řadě musí být nejprve udělena licence "obsahová" jinak se provozovatelé vysílání (držitelé licencí RRTV) dostanou do právní nejistoty, protože budou mít pouze "obsahovou" licenci a držitelé licencí, resp. povolení od ČTÚ (provozovatelé sítí) je "nebudou chtít", se zakládá na nedostatečné znalosti celé problematiky a příslušné právní úpravy. Už z hlediska obchodního nemá tato námitka opodstatnění, neboť pokud by provozovatel sítě "nevzal" držitele "obsahové" licence, neměl by co vysílat. Provozovatel sítě může šířit pouze televizní program držitele "obsahové" licence vydávané RRTV, popř. provozovatele vysílání ze zákona (Česká televize). Pokud by však spory v dané věci přece jen vznikly, ČTÚ je připraven je v rámci své kompetence řešit.

Ze všech uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že nic nebrání RRTV udělovat prostřednictvím výběrových řízení nové "obsahové" licence. V této věci je třeba upozornit, že provozovatelé sítí na tyto kroky RRTV netrpělivě čekají, aby mohli obsadit přidělené telekomunikační sítě a zahájit tak "digitální" vysílání v plném rozsahu čtyř programů u každé sítě. V současné době tedy záleží výhradně na RRTV a její další činnosti, neboť ČTÚ již příslušné kroky v dané fázi učinil. V žádném případě však dosavadní postup ČTÚ nemůže být, a ani není, zdrojem právní nejistoty dotčených subjektů.

Praha 3. srpna 2004

Ing. David Stádník, v. r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet:

© VIII/2004

Soubory ke stažení
tz092004.pdf(32.26 KB)
Top