Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice

V posledních týdnech se množí různé dotazy ale i články v internetových periodicích k možnosti povolení provozu zařízení systémů RLAN v kmitočtovém pásmu 5 GHz v ČR. ČTÚ doplňuje tímto stanoviskem předchozí sdělení ze dne 9. 9. 2004, otištěné na stránkách www.ctu.cz.

V návaznosti na různé dotazy k možnému povolení provozu zařízení systémů RLAN doplňuje Český telekomunikační úřad předchozí sdělení ze dne 9. 9. 2004 – „Informace o stavu přípravy využití kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN“.

Česká republika je členem organizace CEPT. Výstupní harmonizační dokumenty CEPT jako jsou doporučení a rozhodnutí nejsou právně ani povinně závazné pro členské státy CEPT, proto se každý členský stát dobrovolně rozhoduje, zda tyto akty bude či nebude implementovat.

Česká republika je od 1. 5. 2004 rovněž členem Evropské unie. Legislativní dokumenty Evropské unie jako jsou směrnice a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady jsou však na rozdíl od dokumentů CEPT pro Českou republiku automaticky závazné.

Dne 7. 3. 2002 bylo Evropským parlamentem a Radou vydáno rozhodnutí o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (Rozhodnutí o rádiovém spektru, dále „RRS“). V článku 4 RSS odstavec 2 je stanoveno, že Evropská komise (dále jen „EK“) vydává mandát organizaci CEPT k řešení otázek harmonizovaného využívání rádiového spektra. Na základě splněného mandátu – odstavec 3 rozhodne EK zda se výsledky připravené v rámci mandátu v členských státech Evropské unie zavedou a od kdy. Rozhodnutí EK je pak vždy publikováno v Oficiálním věstníku EK (Official Journal of the European Commission).

Mandát ze dne 23. 12. 2003, kterým EK pověřila CEPT vypracovat a předložit dokumenty k harmonizovanému využívání pásma 5 GHz systémy WAS/RLAN, nebyl ještě v plném rozsahu splněn – viz výše uvedený odkaz a EK proto ještě k této problematice nevydala konečné rozhodnutí.

Česká republika tento stav respektuje a postupuje tedy v otázce vydání příslušné generální licence ve shodě se závazky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. listopadu 2004

Top