Srovnávací přehled cen a podmínek

Úvod

Český telekomunikační úřad podle § 54 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů uveřejňuje „Přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách poskytování veřejně dostupné telefonní služby“ (dále jen „Srovnávací přehled“) podnikatelů, kteří tuto službu poskytují. Úřad upozorňuje, že informace uvedené ve Srovnávacím přehledu vycházejí z údajů, které podnikatelé poskytující veřejně dostupnou telefonní službu předkládají pro účely tohoto přehledu.

Srovnávací přehled je rozdělen na samostatné části: „Srovnávací přehled o cenách a podmínkách“, „Srovnávací přehled o kvalitě“ a „Srovnávací přehled o aktuálních cenách mezinárodního roamingu“.

Uvedené srovnávací přehledy jsou určeny koncovým uživatelům veřejně dostupné telefonní služby jako pomůcka při volbě poskytovatele služby a při výběru cenového plánu. Srovnávací přehled umožňuje orientační porovnání cenových, kvalitativních a dalších podmínek poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby z hlediska uživatele.

„Srovnávací přehled o cenách a podmínkách“ obsahuje informace o aktuálních cenách a podmínkách veřejně dostupné telefonní služby předložené jednotlivými podnikateli poskytujícími veřejně dostupné telefonní služby v návaznosti na opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-05. Informace v tomto přehledu jsou uspořádány v tabulkách podle jednotlivých podnikatelů a jimi uvedených cenových plánů (tarifů) v uvedené struktuře. Srovnávací přehled obsahuje nejméně tolik cenových plánů uvedeného podnikatele, aby každý účastník mohl zvolit alespoň jeden cenový plán.
Srovnávací přehled doplňují „Přehledy o cenách a podmínkách podle jednotlivých podnikatelů“, které jsou samostatně zařazeny vedle názvu každého uvedeného podnikatele, přičemž zveřejněny jsou pouze vyplněné listy.
Informace o cenách mezinárodního roamingu jsou uvedeny v tomto přehledu v tabulce „Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací – mezinárodní roaming“. 

„Srovnávací přehled o kvalitě“ zahrnuje údaje o kvalitativních parametrech veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Jedná se zejména o údaje týkající se doby pro zřízení a zprovoznění služby, četností poruch služeb přístupu, průměrnou dobu odstranění poruchy a četností reklamací na vyúčtování ceny za služby elektronických komunikací. Dále se uvádí průměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště, které přijímá oznámení o účastnických poruchách a míra předčasného přerušení spojení nebo ztráty integrity služby v mobilní síti elektronických komunikací.
Údaje v parametrech č. 1 (průměrná doba realizace připojení služby přístupu účastníkovi), č. 2 (četnost poruch služeb přístupu), č. 3 bod b) (průměrná doba odstranění poruchy pro hlasové služby) a č. 3 bod c) (průměrná doba odstranění poruchy pro přístup k internetu) vyplňují podnikatelé poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací, kteří současně zajišťují veřejné pevné komunikační sítě, příp. poskytují tyto služby prostřednictvím veřejné komunikační sítě jiného podnikatele.
Údaje v parametru č. 3 v bodě a) (průměrná doba odstranění poruchy na účastnickém přípojném vedení) vyplňují podnikatelé poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací, kteří současně zajišťují veřejné pevné komunikační sítě.
Údaje v parametrech č. 4 (četnost reklamací na vyúčtování ceny za služby elektronických komunikací) a č. 5 (průměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště informačních služeb přijímající hlášení účastnických poruch) vyplňují podnikatelé poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací, kteří současně zajišťují veřejné pevné komunikační sítě, příp. poskytují tyto služby prostřednictvím veřejné komunikační sítě jiného podnikatele, a podnikatelé, kteří zajišťují veřejnou mobilní komunikační síť, na které současně poskytují veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
Údaje v parametru č. 6 (míra předčasného přerušení spojení nebo ztráty integrity služby v mobilní síti elektronických komunikací) vyplňují podnikatelé, kteří zajišťují veřejnou mobilní komunikační síť, na které současně poskytují veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
Přehled parametrů kvality aktualizují podnikatelé na základě opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-05 vždy do 31. 3. za předchozí sledované období.

„Srovnávací přehled o aktuálních cenách mezinárodního roamingu“ zahrnuje odkazy na internetové stránky podnikatelů poskytujících tyto služby. Přehled o cenách mezinárodního roamingu lze nalézt v části „Srovnávací přehled o cenách a podmínkách“ v tabulce „Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikacích – mezinárodní roaming“.

Srovnávací přehledy jsou doplněny o přehled „Vývoj telekomunikací v České republice“, který obsahuje přehled základních statistických ukazatelů v oblasti elektronických komunikací a služeb České pošty v čase, a to v souvislosti s připravovaným projektem Českého statistického úřadu „Národní statistický portál“.

„Vývoj úrovně cen“ obsahuje informace o vývoji úrovně cen vybraných služeb poskytovaných v rámci univerzální služby, vývoj úrovně maloobchodních a velkoobchodních cen vybraných služeb a porovnání vývoje cen s implementační zprávou.

Top