Správa čísel a kódů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vykonává k zajištění správy a účelného využívání čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen, s výjimkou internetových adres, (dále jen „čísla“) správu čísel pro sítě a služby elektronických komunikací pomocí číslovacích plánů. Čísla z číslovacích plánů lze využívat jen na základě oprávnění k využívání čísel. Udělování oprávnění k využívání čísel se řídí:

  1. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v jehož § 30 až 32 jsou stanoveny zásady pro vydávání oprávnění k využívání čísel a v § 36 jsou stanoveny zásady pro změnu, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání čísel,
  2. vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb., vyhlášky č. 267/2009 Sb., vyhlášky č. 53/2011 Sb. a vyhlášky č. 124/2012 Sb.,
  3. nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb.nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb.nařízení vlády č. 175/2012 Sb.,
  4. závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodních organizacích
    (rozhodnutí Evropské komise, doporučení CEPT a ITU, normy ETSI).

Čísla podle číslovacích plánů lze využívat jen na základě oprávnění k využívání čísel. Úřad rozhodne o udělení oprávnění k využívání čísel kterémukoli podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací podle všeobecného oprávnění, anebo užívajícímu tuto síť nebo službu v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání čísel, a to na základě jeho žádosti podané Úřadu. V případě oprávnění k využívání čísel připojených k neveřejným komunikačním sítím je Úřad oprávněn udělit toto oprávnění i právnické osobě, která není podnikatelem podle věty první. V případě evropských harmonizovaných čísel Úřad rozhodne o udělení oprávnění podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, nebo též nepodnikající právnické osobě, jejíž činnost odpovídá účelu, pro který jsou tato čísla vyhrazena.


Odkazy:

 

Top