Spory týkající se reklamací

Služby elektronických komunikací

Reklamovat je možné vyúčtování ceny nebo poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Reklamaci je nutné podat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne dodání vyúčtování nebo ode dne vadného poskytnutí služby. Jinak právo zanikne.

Pokud s ohledem na druh poskytované služby není zasíláno vyúčtování (předplacené karty), počítá se dvouměsíční lhůta pro podání reklamace ode dne poskytnutí služby.

Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu. Je ale možné se obrátit na ČTÚ se žádostí o přiznání takového odkladného účinku. Úřad o žádosti rozhodne.

Jak dlouho budu čekat na vyřízení reklamace?

Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Pokud ale její objasnění vyžaduje projednání se zahraničním operátorem, prodlužuje se tato lhůta na dva měsíce. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

Občanský zákoník zapovídá ve spotřebitelských smlouvách taková ustanovení, která vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu, tedy jeho právo uplatnti reklamaci.
Podle zákona o ochraně spotřebitele je oprátor povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Se způsobem vyřízení reklamace nesouhlasím. Co dál?

Nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy operátorovi marně uplynula lhůta pro její vyřízení, můžete u ČTÚ podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Ani podání této námitky nemá odkladný účinek vůči povinnosti spornou fakturu zaplatit (a to i v případě, že ČTÚ na žádost klienta dříve přiznal odkladný účinek podané reklamaci). Opět je ale možné požádat ČTÚ o přiznání tohoto odkladného účinku.

Námitkové řízení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. ČTÚ přizná účastníku řízení, který ve věci měl plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k uplatnění nebo bránění práva proti účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl.

Poštovní služby

Také vady poskytovaných poštovních služeb lze reklamovat. Způsob uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, jsou povinnou součástí poštovních podmínek každého provozovatele poštovních služeb. 

Pokud provozovatel reklamaci nevyhoví, nebo ji nevyřídí včas, může se odesílatel nebo adresát obrátit na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Toto řízení je možné zahájit ve lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy reklamace být vyřízena měla. Jinak právo zaniká.

Forma podání

Podání je dle § 37 správního řádu možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud podání učiněné v elektronické podobě není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem. Elektronické podání lze učinit i datovou zprávou a je odeslána do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu (identifikátor a9qaats) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Adresy odborů Českého telekomunikačního úřadu pro oblasti jsou uvedeny v položce Kontakty.

Námitkové řízení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. ČTÚ přizná účastníku řízení, který ve věci měl plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k uplatnění nebo bránění práva proti účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl.

Podle § 12 odst. 7 Zákona o poštovních službách právo na náhradu škody v případě, že poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka nebyla dodána, má odesílatel; po jejím dodání má toto právo adresát.

Podle § 12 odst. 8 Zákona o poštovních službách právo na náhradu škody nelze postoupit jinému, není-li sjednáno jinak.

Top