SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě nebyla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby

Přechodné ustanovení uvedené v čl. II bodu 10. zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, uvádí, že Český telekomunikační úřad do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provede přezkum, zda trvají důvody, na jejichž základě nebyla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu podle § 38 odst. 2 písm. b) zákona o elektronických komunikacích.

S ohledem na výše uvedené zahájil Český telekomunikační úřad přezkum důvodů, na jejichž základě nebyla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby.

Pro účely přezkumu potřebuje Český telekomunikační úřad získat informace, připomínky a podněty o poskytování předmětné dílčí služby, a to od co nejširšího spektra subjektů. Na základě výsledků přezkumu Český telekomunikační úřad vydá záměr o uložení, případně neuložení povinnosti poskytovat dílčí službu přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby. Tento záměr odůvodní.

 

čj. ČTÚ-54 959/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top