SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b), a to nejen v pevném místě

Přechodné ustanovení uvedené v čl. II bodu 10. zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, uvádí, že Český telekomunikační úřad do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provede přezkum, zda je třeba uložit povinnost poskytovat službu podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.

S ohledem na výše uvedené zahájil Český telekomunikační úřad přezkum důvodů, zda je třeba uložit povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b), a to nejen v pevném místě (dále jen „zvláštní ceny“).

Pro účely přezkumu potřebuje Český telekomunikační úřad získat informace, připomínky a podněty o poskytování dílčí služby zvláštních cen, a to od co nejširšího spektra subjektů. Na základě výsledků přezkumu Český telekomunikační úřad vydá záměr o dalším uložení, případně neuložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny. Tento záměr odůvodní.

čj. ČTÚ-53 355/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top