SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že s ohledem na konec platnosti a účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-5 904/2020-610/VI. vyř. zahájil podle § 39 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů přezkum důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích (dále jen „zvláštní ceny“).

Pro účely přezkumu potřebuje Úřad získat informace, připomínky a podněty o poskytování dílčí služby zvláštních cen, a to od co nejširšího spektra subjektů. Získané podklady budou sloužit pro zjištění, zda trvají důvody, na jejichž základě byla uložena povinnost zvláštních cen. Na základě výsledků přezkumu Úřad vydá záměr o dalším uložení, případně neuložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny. Tento záměr odůvodní.

čj. ČTÚ-35 396/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top