SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že s ohledem na konec platnosti a účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-64 180/2017-610/XI. vyř.  zahájil podle § 39 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), přezkum důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení (dále jen „SKZ“) podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona.

Pro účely aktuálního přezkumu potřebuje ČTÚ získat informace, připomínky a podněty o poskytování dílčí služby SKZ. Získané informace budou sloužit jako podklady pro přezkum poskytování služby SKZ. Na základě výsledků přezkumu ČTÚ vydá záměr o dalším uložení, případně neuložení povinnosti poskytovat službu SKZ. ČTÚ svůj záměr odůvodní.

čj. ČTÚ-49 379/2020-610

odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top