SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že s ohledem na konec platnosti a účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř., ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ-24 277/2018-610/VI.vyř. a rozhodnutí čj. ČTÚ-24 028/2019-610/VI.vyř. zahájil podle § 39 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, přezkum důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „VTA“) podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích.

Pro účely aktuálního přezkumu potřebuje ČTÚ získat informace, připomínky a podněty o poskytování služby VTA. Získané informace budou sloužit jako podklady pro přezkum poskytování služby VTA. Na základě výsledků přezkumu ČTÚ vydá záměr o dalším uložení, případně neuložení povinnosti poskytovat služby VTA. ČTÚ svůj záměr odůvodní.

čj. ČTÚ-48 172/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top