SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že s ohledem na konec platnosti a účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X.vyř., ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ-33 735/2015-610/VII.vyř. a rozhodnutí čj. ČTÚ-53 346/2016-610/VI.vyř., zahájil podle § 39 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) přezkum důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „VTA“) podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona.

Pro účely aktuálního přezkumu potřebuje Úřad získat informace, připomínky a podněty o poskytování služby VTA. Získané informace budou sloužit jako podklady pro přezkum poskytování služby VTA. Na základě výsledků přezkumu Úřad vydá záměr o dalším uložení, případně neuložení povinnosti poskytovat služby VTA. Úřad svůj záměr odůvodní.

odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top