SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že s ohledem na konec platnosti a účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-754/2014-610/XI. vyř. zahájil podle § 39 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) přezkum důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen „zvláštní ceny“) podle § 38 odst. 3 Zákona.

Pro účely aktuálního přezkumu potřebuje Úřad získat informace, připomínky a podněty o poskytování zvláštních cen. Získané informace budou sloužit jako podklady pro přezkum poskytování zvláštních cen. Na základě výsledků přezkumu Úřad vydá záměr o dalším uložení, případně neuložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny. Úřad svůj záměr odůvodní.

čj. ČTÚ-38 050/2016-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top