SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/07.2023-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/7/07.2023-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 15. srpna 2023.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 26. 7. 2023 v částce 3/2023 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-6 357/2023-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top