SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 1. října 2017.

Uvedené všeobecné oprávnění ČTÚ uveřejnil dne 25. srpna 2017 v částce 11/2017 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-38 345/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top