SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění
č. VO-R/16/05.2020-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 1. července 2020.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 3. června 2020 v částce 6/2020 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-15 644/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top