SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 15. ledna 2013.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 21. prosince 2012 v částce 22/2012 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-258 290/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top