SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/05.2020-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/14/05.2020-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 1. července 2020.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 3. června 2020 v částce 6/2020 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-16 392/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top