SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 15. ledna 2020.

Uvedené všeobecné oprávnění ČTÚ uveřejnil dne 20. prosince 2019 v částce 11/2019 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-42 468/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top