SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/03.2021-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2021-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 1. května 2021.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 7. dubna 2021 v částce 4/2021 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-2 392/2021-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top