SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 1. února 2019.

Uvedené všeobecné oprávnění ČTÚ uveřejnil dne 23. ledna 2019 v částce 1/2019 Telekomunikačního věstníku na Portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-65 934/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top