SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci zrušení povinností uložených rozhodnutím č. REM/3/04.2014-59 na relevantním trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 6 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/3/12.2013-8 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/3/10.2014-103, kterým se na základě výsledku analýzy relevantního trhu ruší povinnosti uložené společnosti Dial Telecom, a.s. se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 28175492 jako právnímu nástupci společnosti MAXPROGRES telco, s.r.o., se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČO: 02132123, která byla právním nástupcem společnosti MAXPROGRES, s.r.o., se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, IČO: 25307126, na relevantním trhu „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. listopadu 2014.

čj. ČTÚ-17 345/2014-610/VII. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top