SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/04.2006-8 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/9/04.2006-19 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/9/04.2006-8, kterým se stanovuje společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „ Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“.

ČTÚ čj. 11 475/2006-609/V. vyř.
odbor analýz trhů

Český telekomunikační úřad vydal usnesení čj. 11 475/2006-609/VI. vyř., kterým se mění rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu č. SMP/9/04.2006-8.

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu č. SMP/9/04.2006-8.

ČTÚ čj. 11 475/2006-609/VII.vyř.
odbor analýz trhů

Top